Ważne! „500 plus” 2021-2022 r.

1723

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego „500 plus” na okres zasiłkowy 2021/2022.

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. będą przyjmowane:

Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy można pobierać ze strony internetowej www.gopszamosc.bip.lubelskie.pl lub ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem www.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 6385201 wew. 15,16,17.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Wydanie decyzji następuje w przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W razie braku podania adresu e-mail, informację o przyznaniu świadczenia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio (jeśli dotyczy) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

  • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieka naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku przebywania wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie.

Wypłata świadczeń uzależniona jest od terminu złożenia wniosku, terminy zostały określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

GOPS Gminy Zamość

Wniosek     Ulotka     Informator     Krótki informator