Pytania zadane podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Zamość

200

Wypowiedzi i pytania Pana Łukasza Sieraka:

 

Wniosek i pytania przesłane pocztą e-mail przez Pana Ryszarda Puchacza

Wniosek Mieszkańców Białowoli przesłany poczta e-mail

 

 


 

 

Wypowiedzi i pytania Pana Łukasza Sieraka

Dnia 5.09.2021 roku odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Mokre dotyczące m.in. przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Podczas zebrania zgłoszone zostały trzy wnioski.

  1. Wniosek sołtysa : „Budowa placu dla rolkarzy” (w protokole z zebrania jest napisane „budowa placu utwardzonego przy kaplicy Św. Kazimierza)

  2. Wniosek grupy mieszkańców poparty 15 podpisami „Budowa parkingu równoległego wzdłuż drogi powiatowej”, naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Mokrem, który poprawiłby bezpieczeństwo oraz odciążył parking znajdujący się ma terenie Szkoły. Podobne rozwiązanie zastosowane jest przy Szkole w Kalinowicach.

  3. Wniosek grupy mieszkańców poparty 15 podpisami „ Budowa oświetlenia ulicznego” wzdłuż drogi prowadzącej do m.in. znanej w całej Polsce „Karczmy pod lasem”, do boiska, strzelnicy, które są swoistą reklamą i promocją zarówno dla Mokrego jak i Gminy Zamość.

PYTANIE: Który z wyżej wymienionych wniosków według Pańskiej oceny jako Wójta i Gospodarza był najmniej a który najbardziej istotny. Zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających Mokre. Pytam ponieważ podobne pytanie padło z Pańskich ust w kierunku mieszkańców Płoskiego.

Odpowiedź Wójta Gminy:

Z powyższej i trzeciej w kolejności (poniższej) wypowiedzi moim zdaniem wynika fakt, że nie zna Pan podstaw zarządzania gminnymi finansami opisanymi w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych. Skoro tak, to również nie rozumie Pan istoty programu Fundusz Sołecki. Można się z tym pogodzić, gdyby nie fakt iż zabiera Pan głos publicznie. Nie miejsce tutaj na wykłady w temacie, wiec tylko w telegraficznym skrócie. W wyborach samorządowych Mieszkańcy wybierają Organy Gminy (Wójta i Radę) po to aby w ich imieniu podejmowały one decyzje zarządzające gminnymi sprawami. To Wójta i Radnych prawo, obowiązek i odpowiedzialność. Mieszkańcy natomiast mają prawo (także obowiązek) do rozliczania ich. Prawo do przygotowania projektu budżetu i przedłożenia go Radzie do uchwalenia ma tylko i wyłącznie Wójt. Prawo do uchwalenia budżetu ma tylko i wyłącznie Rada. W tych prawach mieszczą się również decyzje inwestycyjne. Wyjątkowy wymiar w zakresie odpowiedzialności za stan gminnych spraw mają decyzje dotyczące dużych inwestycji, które ograniczają możliwości realizacji innych pilnych i ważnych zadań. W tym wszystkim trzeba znaleźć właściwe miejsce dla zadań programu Fundusz Sołecki. Mieszkańcy mają prawo do decyzji o przeznaczeniu środków Funduszu, ale prawo to nie zmienia tego co napisałem powyżej. Warto pamiętać o tym, że to Wójt i Rada decydują o tym czy Fundusz Sołecki jest w danej Gminie. Podjęliśmy taką decyzje w 2015 roku z myślą, że Fundusz ma służyć realizacji małych potrzeb, ważnych lokalnie w Sołectwie, ale nie mających większego wpływu na sprawy w skali gminnej. W takim przekonaniu trwaliśmy aż do zebrania wiejskiego w Płoskiem z września 2021 roku. Takiego spojrzenia na zagadnienie nie zmieniła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 2 listopada 2021 roku. Odnosi się ona tylko do procedury, a nie istoty tego co wydarzyło się w Płoskiem. Mógłbym spróbować dokonać analizy wniosków złożonych w trackie zebrania wiejskiego w Mokrem. Nie uczynię tego jednak, gdyż w swojej wypowiedzi wskazuje Pan powiązanie pytania z sytuacją jaką w Gminie wywołało zebranie wiejskie w Płoskiem. Zachęcam do spokojnej analizy moich tekstów jakie zamieściłem w ostatnich trzech numerach Biuletynu Samorządu Gminy Zamość. Są one dostępne na ww.gminazamosc.pl

Pytanie dotyczące parkingu równoległego, który był jednym z przedmiotów zebrania. Zanim złożyliśmy wniosek i zebraliśmy podpisy, zrobiony został rekonesans. Byliśmy w Zarządzie Dróg Powiatowych uzgadniając wstępnie szczegóły. Złożone zostały dwa zapytania ofertowe do firm z zakresu budownictwa drogowego. Jedna oferta opiewa na 40 002 zł brutto, druga na 50 000 złotych brutto. Dodatkowo za dokumentacje projektową firmy liczą sobie od dwóch do czterech tysięcy złotych. Pan Panie Wójcie w moim odczuciu wprowadził uczestników zebrania w błąd sugerując, aby na ten wniosek nie głosować, gdyż ta inwestycja według pańskiej oceny kosztować będzie ponad 250.000 złotych. PYTANIE: Skąd panie Wójcie taka kwota? Pragnę również zwrócić uwagę iż moim zdaniem pan Wójt nie powinien ingerować we wnioski składane przez mieszkańców. Chyba, że wnioski składane są z naruszeniem ustawy o funduszu Sołeckim a ten wniosek taki nie był.

Odpowiedź Wójta Gminy:

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Zebrania wiejskie są więc wyjątkowym miejscem spotkań Mieszkańców i Wójta. Będę w nich uczestniczył i w ich trakcie rozmawiał z Mieszkańcami. Na zebraniach jestem między innymi po to, aby pomagać i informować. Czy powinienem zabierać głos w trakcie zebrania wiejskiego podczas procedowania przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego? Dotychczas uważałem że tak. Utwierdzały mnie w tym wypowiedzi i stanowiska Radnych Rady Gminy. Do września 2021 roku o celach programu Fundusz Sołecki myśleliśmy jednakowo. Teraz muszę sobie na nowo wszystko poukładać w głowie. Zebrania wiejskie we wrześniu 2022 roku będą dla mnie wyjątkowym wyzwaniem. Nikt nie zdejmie ze mnie odpowiedzialności za stan gminnych spraw. Nie chcę się z Panem spierać o kalkulowaną kwotę realizacji wspomnianego zadania. Pewny jestem jednego – za 2000 zł lub 4000 zł nie ma możliwości opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Sama mapa do celów projektowych będzie tyle kosztowała. Mówi Pan o dwóch złożonych zapytaniach ofertowych i kwotach z nimi związanych. Proszę wybaczyć, że nie potraktuje tego poważnie. Jaką wartość mają zapytania ofertowe i złożone oferty bez dokumentacji budowlanej i kosztorysów sporządzonych w wyniku jej opracowania?

PYTANIE: Czy jest pan zadowolony z tego, że pański Organ Pomocniczy robi wszystko, aby na zebraniach było jak najmniej uczestników? Pokazuje to frekwencja na zebraniu w Mokrem, gdzie na około 900 osób uprawnionych do czynnego uczestnictwa w zebraniu i głosowania było tylko 29 osób. Podobnie jest również w innych Sołectwach. Pokazują to dane statystyczne dotyczące frekwencji na zebraniach w latach 2015-2021. Przy okazji chciałbym posłużyć się pańską wypowiedzią, którą zamieścił pan w październikowym biuletynie. Cytuję: „Grupa 21 mieszkańców Płoskiego przyznała sobie prawo do podejmowania strategicznych decyzji gospodarczych i budżetowych w Gminie. Nie waham się tego napisać-nie było to przypadkowe.” Ja również korzystając z okazji chciałbym skomentować Pańskimi słowami frekwencję na zebraniu w Mokrem: Grupa 16 mieszkańców Mokrego przyznała sobie prawo do strategicznych decyzji gospodarczych i budżetowych w Gminie. Nie waham się tego powiedzieć – nie było to przypadkowe.

Odpowiedź Wójta Gminy:

Publiczna debata w Polsce schodzi już do poziomu którego nigdy sobie nie wyobrażałem. Słowa – cytat „… pański Organ Pomocniczy…” wypowiedział Pan publicznie. Tak ma wyglądać samorząd? Takie wypowiedzi mają zachęcić do udziału w zebraniach wiejskich? Nie jestem zadowolony z frekwencji na zebraniach wiejskich jakie mają miejsce w sołectwach Gminy Zamość. Stąd też między innymi nie tylko mój problem z decyzjami podejmowanymi w ramach programu Fundusz Sołecki. Dlatego polskie prawo nakłada na Organy Gminy (a nie Zebrania Wiejskie) obowiązek podejmowania decyzji zarządzających gminnymi finansami. Mieszkańcy sołectwa Mokre w trakcie zebrania wiejskiego podjęli decyzję o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego. W pierwszej swojej wypowiedzi (powyżej) wymienił Pan trzy zadania, które były głosowane podczas zebrania. Zakresu i kosztów realizacji żadnego z nich nawet w przybliżony sposób nie można porównać z budową świetlicy wiejskiej i garażu dla OSP w Płoskiem. Nie jest Pan tego świadomy? Czemu mają służyć tego rodzaju wypowiedzi? Zaangażował się Pan w przygotowanie wniosku w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego. Za to uznanie. Wygląda na to jednak, że nie potrafił Pan przekonać do swoich propozycji Mieszkańców Mokrego. Z frekwencji wynika, że nie zachęcił Ich Pan też do udziału w zebraniu wiejskim. Mam o czym myśleć, ale Pan również.

 

Wnioski Pana Łukasza Sieraka.

Wniosek 1. Dnia 7 listopada 2021 r. Mieszkaniec wnioskował o dostęp do informacji publicznej w zakresie udostępnienia wniosku z zebrania wiejskiego w sołectwie Mokre, które odbyło się 5 września tego roku. Po otrzymaniu wnioskowanego protokołu i po zapoznaniu się z nim oraz po kilkukrotnej analizie materiału filmowego z zebrania mieszkaniec stwierdza, że nie odzwierciedla on stanu rzeczywistego. Brakuje między innym wielu wypowiedzi Wójta. Wniosek Wójt otrzyma na e-mail zaraz po sesji Rady Gminy.

Odpowiedź Wójta Gminy:

Protokół z zebrania wiejskiego nie jest stenogramem jego przebiegu. Aby sporządzać taki dokument konieczne byłoby nagrywanie każdego zebrania i później z odsłuchu tworzenie wersji papierowej. Dla celów samorządowych nie widzę takiej potrzeby. Przyznam jednak Panu rację, że protokół powinien dokładniej odzwierciedlać przebieg zebrania, jego atmosferę oraz przedmiot wniosków i wypowiedzi. Przyjmuje to wyzwanie do realizacji na najbliższych zebraniach wiejskich.

Wniosek 2. Mieszkaniec wnosi o wykonanie organizacji ruchu na drodze wew. nr 1157 jest to droga w zabudowie jednorodzinnej prowadząca do boiska, karczmy i strzelnicy. Po tej drodze porusza się sporo osób, które przyjeżdżają aktywnie spędzać czas min. na spacerach, dzieci jeżdżą tam na rolkach. Niestety jest sporo kierowców, którzy poruszają się tym odcinkiem drogi przekraczają nadmiernie prędkość, co stanowi zagrożenie nie tylko dla pieszych poruszających się po tej drodze, ale jest również uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Tym samym uważam, że wykonanie organizacji ruchu wraz z końcową instalacją znaków B33 za najbardziej zasadną.

Odpowiedź Wójta Gminy:

Przedmiotowa droga jest wewnętrzną, to znaczy iż nie jest w sieci dróg publicznych. Dla takich dróg nie sporządza się i nie zatwierdza projektów organizacji ruchu. Przeanalizujemy co innego można zrobić. Trzeba jednak pamiętać, że przestrzeganie zasad ruchu na drodze jest zadaniem Policji. Mam niewielką wiarę w to, że Policja będzie angażowała siły i środki dla celów kontroli zachowania użytkowników wskazanej we wniosku drogi.

Wniosek 3. Dotyczy odprowadzenia wody przy altance. Mieszkaniec wnioskuje o montaż poprzecznego odwodnienia liniowego wraz z kratką na chodniczku prowadzącym do altanki. Wniosek w formie pisemnej mieszkaniec prześle Wójtowi na e-mail. Uzasadnienie: Podczas intensywnych opadów deszczu woda tym chodniczkiem jest skierowana wprost do altanki i stoi się tam w wodzie praktycznie po kostki.

Odpowiedź Wójta Gminy:

Opisana sytuacja będzie poddana analizie. Ewentualne prace techniczne będą realizowane w przyszłym roku.

Ryszard Gliwiński 20.12.2021 rok.

 

 

Wniosek i pytania przesłane pocztą e-mail przez Pana Ryszarda Puchacza

Wniosek. Wnioskuję o opublikowanie danych o wydatkowanych środkach finansowych w poszczególnych sołectwach w przeliczeniu na jednego mieszkańca za 2018 rok. Wnioskuję aby zestawienie zamieścić w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na stronie UG Zamość.

UZASADNIENIE

Zrównoważony rozwój staje się w ostatnich latach jedną z najpopularniej-
szych idei przyświecających rozwojowi na wszystkich poziomach zarządzania w samorządzie.

Samorząd terytorialny jest formą organizacyjną, która ma możliwość podejmowania konkretnych działań pro rozwojowych.

Na samorządzie terytorialnym spoczywa również największy obowiązek związany z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju. Władze lokalne wskazywane są jako jeden z głównych podmiotów realizacji tej idei. Wdrażając ideę zrównoważonego rozwoju, samorząd terytorialny powinien realizować inwestycje wspierające rozwój zarówno ekonomiczny, społeczny, jak i ekologiczny całego terytorium gminy a nie wybranych miejscowości. Osiągnięcie wysokiej jakości życia lokalnej społeczności wymaga od samorządu terytorialnego zrównoważonego rozwoju całej gminy a nie wybranych miejscowości tak jak to jest w przypadku Gminy Zamość. Z uwagi na powyższe wniosek jest zasadny i wnoszę o jego pozytywne rozpatrzenie.

Odpowiedź Wójta Gminy

Pan Ryszard Puchacz kilkakrotnie składał już wnioski o podobnej treści. Za każdym razem informowałem publicznie, że nie będę ich realizował. Podobnie czynię w sprawie obecnego wniosku. Nie widzę żadnego samorządowego celu tworzenia i upubliczniania tego rodzaju statystyk. Pojęcie „zrównoważony rozwój” dotyczy Gminy, jako prawnej samorządowej jednostki organizacyjnej najniższego szczebla. Uchwalany przez Radę budżet jest miejscowym prawem dotyczącym Gminy, a nie poszczególnych jej Sołectw. Zarządzanie gminnymi finansami dotyczy więc poziomu gminnego. Dlatego to wybrane przez Mieszkańców organy Gminy, a nie organy Sołectw, są umocowane prawnie do podejmowania decyzji o gospodarowaniu gminnymi zasobami. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Ważnymi w całym systemie samorządowej demokracji, ale z uprawnieniami jakie daje im ustawa o samorządzie gminnym. Są one przeniesione na poziom statutów sołectw. Dzielenie środków budżetowych Gminy na poszczególne Sołectwa według liczby Mieszkańców – tak jak w przypadku wyjątkowego programu Fundusz Sołecki – uniemożliwiałoby zarządzanie wspomnianymi gminnymi zasobami. Byłoby więc sprzeczne z treścią i celem ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o finansach publicznych.

Pytanie 1. Jakie było kryterium doboru delegacji Gminy Zamość, która odwiedziła partnerską gminę pierścieniową Suwałki w dniach 22 – 25 września 2021 roku?.

Odpowiedź Wójta Gminy

Przebieg partnerskiej samorządowej wizyty delegacji Gminy Zamość w Gminie Suwałki był uzgodniony pomiędzy Wójtami Gmin. Dobór uczestników delegacji Gminy Zamość był więc pochodną tych uzgodnień – przedstawiciele samorządu gminnego, pracownicy administracji realizujący społeczne zadania samorządowe, przedstawiciele samorządów sołeckich, przedstawiciele Stowarzyszeń realizujących społeczne zadania samorządowe, członkowie Chóru SITANIANIE.

Pytanie 2. Ile delegacji gminnych uczestniczyło w dniach 22 – 25 września 2021 roku w Podsumowaniu Ponadregionalnej Strategii Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020?

Odpowiedź Wójta Gminy

W realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uczestniczyły delegacje Gminy Zamość i Gminy Suwałki.

Pytanie 3. Jaka dokumentacja została sporządzona z wyjazdu delegacji Gminy Zamość, która odwiedziła partnerską gminę pierścieniową Suwałki w dniach 22 – 25 września 2021 roku?.

Odpowiedź Wójta Gminy

Rok 2020 był ostatnim w realizacji PONDREGIONALNEJ STRATEGII ROZWOJU I WSPÓŁRACY PIERŚCIENOWYCH GMIN POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2014-2020. Opracowanie Strategii współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. Projekt został zrealizowany w partnerstwie 5 gmin. Liderem projektu była Gmina Zamość z województwa lubelskiego. Gminy partnerskie to: Gmina Sanok z województwa podkarpackiego, Gmina Hrubieszów z województwa lubelskiego, Gmina Ełk z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Gmina Suwałki z województwa podlaskiego. Specyfika ubiegłego roku wywołana stanem epidemii skutkowała brakiem realizacji przedsięwzięć podsumowujących STRATEGIĘ. Gminy Zamość, Sanok i Suwałki wyrażają jednak wolę podtrzymywania partnerskich kontaktów. Gminy Sanok i Suwałki są położone wokół dużych Miast, podobnie jak Gmina Zamość. Wymiana doświadczeń i poznanie sposobu realizacji społecznych gminnych zadań – temu służyła partnerska wizyta w Gminie Suwałki. Ponadto Chór SITANIANIE koncertował w trakcie uroczystości Jubileuszowych Par Małżeńskich. Tego rodzaju partnerskie wizyty nie są dokumentowane specjalnymi (wyjątkowymi) opracowaniami.

Ich cel i efekty przenoszone są na forum działalności samorządowej

Pytanie 4. Czy aktualnych trudnych warunkach finansowych gminę stać na organizację takich wycieczek dla gminnych aktywistów?

Odpowiedź Wójta Gminy

Mam ogromny szacunek dla aktywności Mieszkańców Gminy – w tym uczestników partnerskiej wizyty w Gminie Suwałki. Ubolewam, że w przestrzeni publicznej funkcjonują takie wypowiedzi jak Pana Ryszarda Puchacza. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 ust.1 wskazuje szeroki katalog samorządowych zadań gminnych. Są wśród nich także te ze sfery społecznej. Ich realizacja nie ma wpływu na problemy z zaspokajaniem gminnych wyzwań inwestycyjnych. To nie ten rodzaj wydatków. W 2021 roku realizowane było tylko jedno tego rodzaju przedsięwzięcie.

Pytanie 5. Na jakiej podstawie zastosował Pan w stosunku do części delegacji RODO w odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie wykazu osób biorących udział delegacji Gminy Zamość, która odwiedziła partnerską gminę pierścieniową Suwałki w dniach 22 – 25 września 2021 roku?

Odpowiedź Wójta Gminy

Zapewne chodzi o nie przekazanie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej pełnego zestawienia imiennego uczestników delegacji Gminy Zamość. Imiennym zestawieniem objąłem Radnych Rady Gminy, Sołtysów i Pracowników Urzędu Gminy. Pozostałych obejmuje ochrona danych osobowych. Są to członkowie stowarzyszeń, indywidualni mieszkańcy, członkowie Chóru SITANIANIE, oraz dwóch kierowców.

Pytanie 6. Jaki był udział radnego Rady Gminy Zamość Piotra Najdy w sporządzaniu dokumentacji ( protokołów ) w procesie wymiany piasku w piasku w piaskownicach na placach zabaw w okresie wiosny 2021 roku?

Odpowiedź Wójta Gminy

Zakres obowiązków Pana Piotra Najdy, majstra grup terenowych, wynikających z zakresu czynności obowiązującego od dnia 1 października 2019 r. dotyczących nadzoru nad pracownikami podległych grup terenowych – , organizacja pracy, nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników podległych grup terenowych, zapewnienie podległym pracownikom odpowiedniego wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji zadań oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego gminnych obiektów użyteczności publicznej, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac zleconych firmom zewnętrznym.

Ryszard Gliwiński 20.12.2021 rok.

Wypowiedzi Pana Ryszarda Puchacza w trakcie obrad sesji Rady Gminy.

Wypowiedź 1. Pan Ryszard Puchacz zatytułował ją – cytat: „ I kategoria – manipulowanie opinią publiczną” Dalsza część wypowiedzi. Dotyczy miedzy innymi wniosku mieszkańca o kontrolę złożonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Sitaniec- Sitaniec Wolica. Dzisiaj radni przyznali Wójtowi podwyżkę, Wójtowi się należy ta podwyżka, tak należy się z mocy prawa. Rządowy Fundusz Rozwoju dróg Samorządowych istnieje od 2019 r. W tym czasie straciliśmy środki na 3 drogi: w 2020 r. i w tym roku na jedną drogę. W 2020 r. z uwagi na zdublowanie wniosku, a w 2021 r. mieszkaniec jeszcze nie wie z jakiego względu i ma nadzieję, że dowie się i on, i mieszkańcy Gminy Zamość z uwagi, że straciliśmy rządowe pieniądze. Mieszkaniec zacytował wypowiedź Wójta z 2018 r. dot. rządowych środków. W 2018 r. na zebraniu wiejskim mieszkaniec złożył wniosek o przebudowę drogi w ramach tego programu, który krążył już w przestrzeni pub. jako informacja, która dopiero budowała ten program. Wójt wówczas wyśmiał mieszkańca, a uczestników zebrania przekonał, że jest to nierealne itd. Teraz mieszkaniec zacytuje wypowiedź Wójta zamieszczoną na blogu, mającą związek właśnie z rządowymi pieniążkami, które powinniśmy pozyskiwać. Jest to artykuł zamieszczony na blogu z dnia 17 października 2018 r. zatytułowany: Skandaliczna wypowiedź senatora” dot. to jak Pan Wójt uznał skandalicznej wypowiedzi Pana Senatora Jerzego Chruścikowskiego podczas spotkania w Jatutowie. Mieszkaniec cytuje: ,,Zapomniał Pan Senator, że państwo jest po to, aby spełniać służebną funkcję wobec obywateli. Gdzie te pieniądze Panie Senatorze? Gdzie te rządowe pieniądze Panie Senatorze?” . Mieszkaniec pyta Wójta jak wykorzystał te pieniądze rządowe? Straciliśmy przez 2 lata dofinansowanie na 3 drogi przez zaniedbania. Mieszkaniec jest pewny w 100 % przez zaniedbanie. Mieszaniec zwraca się do przedstawicieli radnych klubu PIS: Czy państwo to, co usłyszeliście dobrze się z tym czujecie? Czy państwo w następnej kampanii wyborczej powiecie, że podtrzymujecie to, co mówi Wójt, czy zmienicie zdanie? Czy ten kandydat, który na swojej ulotce miał mówić za wszystkich mieszkańców jest w stanie wygrać?

Odpowiedź Wójta Gminy.

W świątecznym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość zamiesiłem szczegółową informację o działaniach Wójta i Administracji w zakresie pozyskiwania dotacji na budowę dróg w Gminie Zamość. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. W wersji elektronicznej Biuletyn jest już dostępny na www.gminazamosc.pl W dniu 16 grudnia 2021 roku miały miejsce obrady Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Radni po raz kolejny zajmowali się wnioskiem Pana Ryszarda Puchacza w sprawie – cytat „przeprowadzenia kontroli dokumentacji złożonego wniosku na przebudowę drogi gminnej nr 112221L Sitaniec – Sitaniec Wolica w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalenia czy wniosek spełnia wymogi formalne” W obradach uczestniczył Pan Ryszard Puchacz. Zapewne nagrywał obrady i nagranie udostępnia w prowadzonym portalu internetowym. Miom zdaniem obrady Komisji w sposób jednoznaczny pokazują kto manipuluje opinią publiczną. Nie jest tą osobą Wójt Gminy Zamość. Moim zadaniem jest informowanie Mieszkańców o stanie spraw, które ich dotyczą. Między innymi o tym co wydarzyło się w finansach gminnych lat 2019-2021 i jaki udział w tym mają Politycy. Więcej w tekstach pisanych i mówionych po Nowym Roku. Wypowiedź Pana Ryszarda Puchacza utwierdza mnie w przekonaniu, że nie wolno mi milczeć.

Wypowiedź 2. Pan Ryszard Puchacz zatytułował ją – cytat: „ II kategoria: transparentność”. Dalsza część wypowiedzi. Prezydium Rady Gminy Zamość składa się z 3 radnych, z byłego komitetu wyborczego Wójta Ryszarda Gliwińskiego: Radny Piotr Koczułap, Radny Sylwester Dobromilski, Radny Mirosław Kołtun. Mieszkaniec pyta, który z radnych jest pracownikiem podległych Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy Zamość? Kto z członków rodziny wymienionych radnych jest zatrudniony w Urzędzie Gminy i podległych Jednostkach Organizacyjnych? Mieszkaniec prosi o podanie informacji ze stopniem pokrewieństwa osoby, która pracuje w Urzędzie Gminy lub od kiedy i na jakim stanowisku jest zatrudniona i spokrewniona z danym radnym.

Odpowiedź Wójta Gminy.

Jakiemu prawdziwemu celowi służą tego rodzaju publiczne wypowiedzi? Odpowiedzi udziela mi sam Pan Ryszard Puchacz w końcówce swojej pierwszej wypowiedzi (powyżej). Dodam, że jest to także manipulowanie opinią publiczną. Pan Ryszard nie powiedział tego co następuje. W obecnej samorządowej kadencji Rada Gminy Zamość dwukrotnie wybierała Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Więc oprócz wymienionych powyżej w tzw. Prezydium Rady było także dwóch Innych Radnych. W trakcie wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy 31 maja tego roku kilku Radnych odmówiło kandydowania w wyborach. O obecnym składzie Prezydium Rady nie decydowało wiec tylko powiązanie z komitetem wyborczym z wyborów samorządowych z 2018 roku. Piszę tak, bo skutkiem wyborów 2018 roku są w Radzie Gminy dwa Kluby Radnych. Tak w latach 2017 – 2018 urządzili to Politycy. To Politycy zdecydowali, że Radni Rady Gminy Zamość wybierani byli i pewnie będą w 4 wielomandatowych okręgach. Ja byłem i jestem za 21 jednomandatowymi okręgami (może ich być kilka więcej). Po to w 2017 i 2018 roku jeździłem do Warszawy. To Politycy zdecydowali, że Mieszkańcy Gminy Zamość wybierając Radnych głosują na listy wyborcze. To Politycy zdecydowali, że kandydat na Wójta Gminy Zamość może być zgłoszony tylko przez komitety, które zarejestrowały listy wyborcze w wielomandatowych okręgach. Skład Rady i jej Prezydium jest więc też pochodną tych decyzji Polityków. Wybory samorządowe 2018 roku nie miały żadnego wpływu na zatrudnienie byłych i obecnych Członków Prezydium Rady Gminy, ani też członków Ich Rodzin.

Wypowiedź 3. Pan Ryszard Puchacz zatytułował ją – cytat: „oszczędne gospodarowanie prawdą” Wójt udzielił odpowiedzi na jednej z organizacji pozarządowych, na kilka pytań. Mieszkaniec zacytuje pytania i odpowiedzi:

1.Jak informowano społeczność lokalną, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat reszty raportów o stanie gminy za 2020 r.?

– Informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej, informowano w gazecie lub Biuletynie Informacyjnym wydawanym przez samorząd, informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub Wójta, Prezydenta.

Mieszkaniec powiedział, że owszem informowano, ale w związku z tym pytanie do Wójta: gdzie można to przeczytać? Mieszkaniec ma nadzieję, że Wójt na to pytanie odpowie.

2.Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 r. mogli zabierać głos także Ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów?

-Tak.

Z tego co mieszkaniec wie to tylko jeden z mieszkańców Dyrektor Dziuba miał taką informację, że w tym punkcie: wnioski i zapytania mieszkańców można było zabrać głos odnośnie raportu o stanie gminy. Mieszkaniec chciałby wiedzieć, gdzie Wójt konkretnie zamieścił taką informację, że mieszkańcy mogą zabrać głos podczas debaty nad raportem o stanie gminy, nie zbierając podpisów?

Odpowiedź Wójta Gminy:

Nie bardzo rozumie o co chodzi w powyższej wypowiedzi. Stały punkt obrad każdej sesji Rady Gminy „wnioski i zapytania mieszkańców” nie ogranicza zakresu wypowiedzi Mieszkańców. Pan Ryszard Puchacz na prawie każdej sesji w punkcie tym mówi co chce. Dowodzą tego powyższe teksty. W sprawach które obejmuje „Raport o stanie Gminy” zabiera Pan głos prawie na każdej sesji. Skąd więc i po co teraz taka wypowiedź? Odpowiedź jest wiec tylko jedna – manipulowanie opinią publiczną. Pan Konrad Dziuba jest Mieszkańcem Gminy i Radnym Rady Powiatu. Nie zabierał głosu w punkcie 14 obrad sesji Rady Gminy jaka miała miejsce w dniu 29 lipca 2021 roku „ Raport o stanie Gminy Zamość za 2020 rok” Jego głos wybrzmiał dopiero w punkcie 16 obrad, a więc po debacie nad Raportem. Nie tylko ja byłem zdziwiony i zaskoczony wyjątkową nieobecnością Pana Ryszarda Puchacza w trakcie obrad wspomnianej sesji Rady. Pytanie – gdzie można przeczytać o tym, że w debacie nad „Raportem o stanie Gminy” mieszkańcy mogą zabierać głos po wcześniejszym zebraniu 50 podpisów? Informacje o tym były na stronie internetowej Gminy, także w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość. Mówię o tym na zebraniach wiejskich i innych spotkaniach z Mieszkańcami. W Gminie Zamość nie jest to tajemnicą.

Ryszard Gliwiński 20.12.2021r

 

Wniosek Mieszkańców Białowoli przesłany poczta e-mail.

My, Mieszkańcy miejscowości Białowola, Borek Białowolski, Lipsko zwracamy się do Wójta i Rady Gminy z wnioskiem o odrzucenie wszczęcia procedury oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu przetwarzania odpadów z zastosowaniem mobilnej kruszarki przeznaczonej do kruszenia odpadów gruzu w m. Białowola, Gmina Zamość działki nr 296,297,298, w tym na zbieranie odpadów. Planowana budowa budzi nasz głęboki sprzeciw przeciwko tak uciążliwym usługom, które planowane są w naszym najbliższym otoczeniu. Zwracamy się do osób reprezentujących Nas w Samorządzie i w Radzie Gminy o dbanie, o nasze środowisko,  jak i jakość naszego życia. Przypominamy że tereny planowanej inwestycji charakteryzują się zabudową zagrodową i jednorodzinną, która rozwija się na tym obszarze intensywnie poprzez jego atrakcyjność związaną z brakiem przemysłu. Zwracamy się z prośbą o ustanowienie MPZP z uwzględnieniem tylko i wyłącznie zabudowy charakterystycznej na naszym terenie opisanej wyżej a także o wyjaśnienie: Czy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w naszych miejscowościach obejmuje zakres planowanej inwestycji ? Nie blokujmy rozwoju naszych miejscowości dla przyszłych mieszkańców i osób planujących budowę. W imieniu zainteresowanych mieszkańców Borku Białowolskiego, Białowoli i Lipska. ………. .

Odpowiedź Wójta Gminy:

Wniosek dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu przetwarzania odpadów z zastosowaniem mobilnej kruszarki przeznaczonej do kruszenia odpadów z gruzu w m. Białowola. Przedsięwzięcie zalicza się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, więc w postepowaniu wymagany jest udział społeczeństwa. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydano dnia 21 października 2021 roku – podano do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia zwyczajowego przyjętego w miejscowości, oraz udostepnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji i wydanie opinii do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu. W dniu 01 grudnia 2021 roku wystąpiono do inwestora z wezwaniem o uzupełnienie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Postepowanie administracyjne jest w toku. Mieszkańcy Białowoli są informowani o jego przebiegu poprzez obwieszczenia.

Ryszard Gliwiński 20.12.2021 rok.