Pytania mieszkańców i mediów zgłaszane do Wójta Gminy Zamość

155

#1:

Dlaczego tak duża stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych?

ODPOWIEDŹ: Stawka opłaty uzależniona jest od ceny usługi odbioru odpadów – ustalonej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łączne planowane wydatki 2021 roku związane z obsługą systemu to 4 762 639 zł. Tą kwotę trzeba było podzielić przez 19 564 Mieszkańców objętych systemem odbioru odpadów. Roczny koszt usługi odbioru odpadów komunalnych przez PGK Sp. z.o.o. w Zamościu = 4 589 228 zł, czyli 96,36% całości kosztów. Wydatki administracyjne obsługi systemu to pozostałe 173 411 zł, a więc 3,64% całości. Wzrost stawki opłaty w roku ubiegłym i w roku 2021 to skutki decyzji Sejmu, Senatu i Prezydenta RP – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Wprowadzono zasadę dwukrotnego w miesiącu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z posesji Mieszkańców – w okresie od kwietnia do października. Zmieniono skutki zapisów dotyczących posiadania kompostowników – wcześniej nie miały wpływu na stawkę opłaty. Wprowadzono obowiązek odbioru odpadów biodegradowalnych z posesji Mieszkańców – jeśli będzie taka wola wyrażona w deklaracji. Duże zmiany kosztowe po stronie podmiotów świadczących usługi. Efekt: wzrost stawki z 8,50 zł w roku 2019 na 15 zł w roku 2020 i 17 zł w roku 2021. Wójt i Rada Gminy byli tylko wykonawcami decyzji Parlamentu i Prezydenta RP.

 

#2:

Dlaczego trzeba ponownie składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

ODPOWIEDŹ: Do 31 stycznia br. mieli obowiązek ponownego złożenia deklaracji wszyscy właściciele i użytkownicy zamieszkałych nieruchomości. Deklaracja ta jest podstawą do naliczenia opłaty. Ponowne składanie deklaracji to skutek zmian w ustawie, o której powyżej. W poprzednio składanych deklaracjach nie było informacji mających obecnie wpływ na stawkę opłaty – posiadanie kompostownika oraz informacja o odbiorze bioodpadów z terenu posesji. Zmieniony został także sposób liczenia opłaty. Poprzednio ustalana była dla gospodarstwa domowego i w zależności od ilości osób je zamieszkałych. Ten system był kwestionowany przez organy Państwa. Obecnie opłata ustalana będzie dla nieruchomości. Na jednej nieruchomości może być kilka gospodarstw domowych – obecnie jedna deklaracja, wcześniej mogło być kilka.

 

#3:

Czy można samemu wykonać kompostownik?

ODPOWIEDŹ: Reguluje to gminny regulamin utrzymania czystości i porządku. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w kompostownikach własnej budowy, wykonanych w taki sposób, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

 

#4:

Czy będą kontrole posiadania kompostownika?

ODPOWIEDŹ: Kontrole powinny być prowadzone, gdyż posiadanie kompostownika ma wpływ na stawkę opłaty. Art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że w razie stwierdzenia, iż właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika przydomowego Wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Styczeń 2021 r.
Ryszard Gliwiński