Opłaty za gospodarowanie odpadami należy opłacać w terminie, ale każdemu może zdarzyć się zapomnieć…

280

PYTANIE:

Dzień Dobry,
opłaty za gospodarowanie odpadami należy opłacać w terminie, ale każdemu może zdarzyć się zapomnieć. Na pewno wie, co wtedy czeka mieszkańca naszej Gminy. W sobotni poranek (a mógł to być miły dzień) podjeżdża prywatny samochód i nieznajomy miły pan wręcza kopertę. Po otwarciu wieje grozą ( ust. z 1966r. i słownictwo: postępowanie egzekucyjne, wzywam, pouczam, opłata manipulacyjna 100 zł, wszczęcie egzekucji itp..) Poczułam się jak przestępca, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze koszty tak „uprzejmego upomnienia” – 11,60 zł. Dlaczego tak dużo, może taniej byłoby pocztą? A może zgodnie z planowanym i opisanym na stronie internetowej Gminy pomysłem wysłać przypomnienie o opłatach sms? Byłoby i taniej i ekologicznie. Naprawdę wierzę, że można potraktować zapominalskiego mieszkańca w bardziej cywilizowany sposób. Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedź.

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Wysyłanie upomnień z tytułu braku należnych opłat za odbiór odpadów, czy też należnego podatku jest obowiązkiem administracji. Tak rozstrzyga prawo ustanowione przez Parlament i Rząd. Podlega to kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i innych podobnych służb. Realizacja przez Wójta zadań z zakresu poboru podatków i opłat jest także przedmiotem kontroli i oceny Rady Gminy. W przypadku Gminy Zamość mamy również do czynienia ze szczególnego rodzaju kontrolą społeczną sprawowaną poprzez licznie składane wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Mam obowiązek odpowiadać na nie i udostępniać materiały. To wszystko podlega upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Ostatni wniosek z tego zakresu wpłynął 21 września – oto jego treść „Proszę o wskazanie zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych za okres od 01.01.2021 do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek. Proszę o wskazanie ile w 2021 roku wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych? Ile wszczęto postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do braku opłaty za odbiór odpadów komunalnych” w 2021roku? Odpowiedzi udzieliłem w dniu 6 października.

Upomnienie jest formą postępowania przedegzekucyjnego i kierowane jest do osób które nie uregulowały należności w ustalonym terminie. W przypadku gdy brak reakcji na upomnienie do urzędu skarbowego kierowany jest tytuł wykonawczy. Wówczas organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za samo wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40,00 zł a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100,00 zł zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).

Od 13 października obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. 2021r. poz.67). Na jego podstawie koszt upomnienia wzrasta z 11,60 zł na 16,00 zł. Koszty upomnień to więc także nie gminne decyzje tylko stosowanie prawa. Koszt doręczenia upomnienia za potwierdzeniem odbioru przez operatora Poczta Polska wynosi 8,50 zł. Koszt doręczenia upomnienia za potwierdzeniem odbioru przez pracownika urzędu wynosi 4,25 zł.

Administracja gminna jest więc w mało ciekawej sytuacji wobec Mieszkańców – mamy stosować prawo, zapewnić finansowanie programów i zadań, a nasze działania podlegają bardzo szerokiej kontroli. Z tytułu gospodarowania odpadami na dzień dzisiejszy wystawiono 2162 upomnień i skierowano 100 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Czy można uprzedzać o braku zapłaty poprzez wysyłanie wiadomości sms? Rozliczenie opłat realizowane jest przez program informatyczny. Czynimy starania mające na celu rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania o czynności teleinformacyjne z wykorzystaniem systemu powiadamiania sms. W przypadku opłat za odbiór odpadów komunalnych powinno to zafunkcjonować od 2022 roku, gdyż w składanych deklaracjach prosiliśmy o podanie kontaktu telefonicznego. Nie będzie tak prosto w przypadku podatków ponieważ w systemie nie posiadamy informacji o kontaktach telefonicznych.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński

21.10.2021 r.