Inwentaryzacja stanu technicznego budynków

148

Urząd Gminy Zamość, informuje że w związku z pismem nr O/LU.Z-1-3.4204.57.3.2021.1.DL z dnia 07-05-2021 r., od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i rozpoczęciem robót przy inwestycji pn. ‘’Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716’’, zostanie przeprowadzona w miesiącach maj, czerwiec 2021 r., inwentaryzacja stanu technicznego budynków zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót przez wykonawcę
– firmę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

W związku z powyższym, przekazujemy mieszkańcom informacje o przeprowadzeniu monitoringu budynków przez Przedstawicieli firmy BUDIMEX.

Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. Sołtys m. Kalinowice
3. Sołtys m. Wólka Panieńska
4. Sołtys m. Jatutów
5. A/a