Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Zamość – 25.08.2020 r.

608

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Zamość: Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Zamość na dzień 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) na godz. 10.00 w budynku Delegatury w Zamościu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie sesji.
   2. Stwierdzenie quorum.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
   5. Interpelacje i zapytania radnych.
   6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
   7. Wnioski radnych.
   8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
   9. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
   10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
   11. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
   b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat z budżetu Gminy Zamość do taryf dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na działce nr 910/1 obręb Żdanów.
   14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/174 z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. Nr 2475) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2020 r.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zamość.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zamość do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”.
   17. Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Gminy za 2019 rok:
   a) Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem,
   b) Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
   c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu,
   d) Centrum Usług Wspólnych,
   e) Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość,
   f) Urzędu Gminy Zamość.
   18. Raport o stanie Gminy Zamość za 2019 rok:
   a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Zamość za rok 2019,
   b) debata nad raportem,
   c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zamość.
   19. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok:
   a) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Zamość,
   b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
   – przedłożonego przez Wójta Gminy Zamość sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją
   o stanie mienia Gminy,
   – wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość (dot. uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 22.07.2020 r.),
   c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy – dyskusja,
   d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
   e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
   20. Informacja o pracy Wójta.
   21. Zakończenie sesji.
  2. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
  3. Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej http://www.gminazamosc.tv . Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach: http://www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz http://www.gminazamosc.plZ wyrazami szacunku
   Przewodniczący Rady Gminy
   Wojciech Suchowicz