Pytanie o plac zabaw w Sitańcu…

525

PYTANIE:

Wójt Gminy Zamość
Pan Ryszard Gliwiński

Działając na postawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskuję o bardzo pilne podjęcie działań w zakresie bardzo złego stanu technicznego obiektu (plac zabaw) w miejscowości Sitaniec. Plac Zabaw usytuowany jest na osiedlu po przeciwnej stronie cmentarza.
Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do utrzymania użytkowania zgodnie z zasadami, o których mowa w art, 5 ust. 2 tej ustawy oraz do zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu.
W przypadku placu zabaw w miejscowości Sitaniec obiekt ten odbiega od wymogów wynikających z przepisów prawa pod kątem bezpieczeństwa dzieci które korzystają z tego obiektu. Niezgodności te mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników a w tym przypadku jest poważne bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci korzystających z obiektu.
Z uwagi na powyższe w terminie 3 dni proszę o podjęcie działań w celu usunięcia usterek oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci korzystających z przedmiotowego placu zabaw.
W przypadku nie usunięcia w terminie trzech dni czynników mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci (poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci) będę zmuszony do zawiadomienia organów ścigania w zakresie niedopełnienia obowiązków służbowych oraz narażenie dzieci korzystających z placu zabaw na utratę zdrowia, życia lub trwałego kalectwa.
Proszę o poważne potraktowanie tej sprawy Treść przedmiotowego wniosku proszę przekazać radnym Rady Gminy Zamość.

Z poważaniem

ODPOWIEDŹ:

Witam.
Niniejsze jest odpowiedzią na pierwszy wniosek w sprawie placu zabaw w Sitańcu. W miesiącach maj – czerwiec Pracownicy Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość dokonali przeglądów technicznych wszystkich placów zabaw w Gminie. Przeprowadzono również parce porządkowe – koszenie chwastów, wymiana piasku. Przeglądem objęto także plac zabaw zlokalizowany na osiedlu w Sitańcu (po drugiej stronie Cmentarza). Stwierdzono potrzebę przeprowadzenia poważniejszych prac remontowych. W dniu 18 maja 2020 roku podpisano właściwą umowę z ich wykonawcą. Prace wykonane zostały w dniach 4-5 czerwca 2020 roku – polegały na dostawie i zamontowaniu nowych elementów urządzeń zabawowych. Protokół technicznego odbioru prac sporządzono w dniu 5 czerwca 2020 roku. Obecnie plac zabaw jest udostępniony Mieszkańcom, a jego stan techniczny określono jako dobry. Nie rozumiem skąd opisana przez Pana sytuacja w dniu 29 lipca 2020 roku. Tego samego dnia w nocy (godz. 23.14) otrzymałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci przesłania skanów całości dokumentacji dotyczącej budowy, odbioru oraz przeglądów placu zabaw w miejscowości Sitaniec (osiedle po przeciwnej stronie cmentarza). Dla publicznego dobra pewnie skuteczniej oraz efektywniej byłoby wykorzystać kontakt z Wójtem Gminy do przekazania konkretnej informacji – o co chodzi w pierwszym wniosku który otrzymałem 23 lipca o godz. 23.04. Od służb GZOK mam informację, że plac jest bezpieczny i można go dalej udostępniać Mieszkańcom. Oczekiwane skany dokumentacji – drugi wniosek – zostaną Panu przesłane.

Pozdrawiam

Z wyrazami szacunku
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
09.08.2020 rok