Pytania o chodniki

639

PYTANIE:

Witam Panie Wójcie,
Chciałbym się dowiedzieć, czy Gmina Zamość ma w najbliższym czasie przedłużenie chodnika kończącego się w miejscowości Zarzecze w kierunku Wierzchowin? Ostatni weekend według mnie, ale i zapewne wielu mieszkańców przynosi pytanie o bezpieczeństwo ludzi, którzy aby dostać się do pobliskiej miejscowości Wierzchowiny lub niewiele wcześniej istniejącej ścieżki Gminy Zamość musi ryzykować życiem. Niestety postawienie znaku ograniczenia terenu zabudowanego, czy 50 km/h oraz wzmożone kontrole Policji niewiele zmienia w bezpieczeństwa przechodniów, którzy chcą się dostać do sąsiedniej wsi. Pokonanie na weekendzie pieszo poboczem drogi powiatowej długości 700 metrów spowodował kilkukrotną konieczność ucieczkę na poboczę z uwagi na pędzący dużo powyżej ograniczenia kierowców. Wyprzedzanie na trzeciego w tym miejscu to normalne. Dlatego nie chciałbym pytać czy, ale raczej kiedy planowana jest poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku, zanim komuś stanie się krzywda.
Z wyrazami szacunku mieszkaniec Zarzecza.
15.06.2020 r.

 

PYTANIE:

Witam. Mam pytanie chodzi o chodnik w Wólce Wieprzeckiej od strony Wierzchowin do Wólki Wieprzeckiej kiedy są planowane jakieś prace i po której stronie jezdni i czy będą robione wjazdy na posesję albo czy będzie możliwość za jakąś opłatą zrobienie wjazdu.
Dziękuję i czekam na odpowiedz.
22.07.2020 r.

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Wyjątkowość Gminy Zamość to także położenie jej sołectw na ważnych szlakach komunikacyjnych. Gmina otacza pierścieniem Zamość, turystyczną perłę i byłe miasto wojewódzkie. Przez teren Gminy przebiegają dwie drogi krajowe, trzy drogi wojewódzkie i szesnaście dróg powiatowych. To szlaki komunikacyjne do dwóch przejść granicznych oraz turystycznie odwiedzanych Krasnobrodu i Zwierzyńca. Także trasy rowerowe i pisze Roztocza oraz drogi na południe Polski. Chodniki i oświetlenie uliczne przy drogach są więc podstawą bezpieczeństwa. Jednak nic samo się nie dzieje. Żyjemy w pięknym Kraju, który dopiero od 30 lat próbuje nadrabiać wiekowe opóźnienia spowodowane w znaczącej części historią. Wyjątkowość Gminy w zakresie potrzeb infrastrukturalnych nie przekłada się na specjalny system finansowania naszych potrzeb. Gminne wyzwania inwestycyjne samorządowej kadencji lat 2019-2023 to nie tylko chodniki. Także nawierzchnie dróg gminnych, sieci wodociągowe, sala gimnastyczna w Kalinowicach, oświetlenie uliczne, obiekty szkolne, oraz wiele innych zadań przypisanych ustawowo gminom do realizacji. Gminnym zadaniem jest również finansowanie funkcjonowania 12 Szkół Podstawowych. To zadanie zachwiało gminnymi budżetami lat 2018-2020 wywołując sytuację w której trudno dzisiaj myśleć o planach inwestycyjnych najbliższych lat. Pandemia koronowirusa dodatkowo pogorszyła fundowaną gminom przez Parlament i Polityków finansową niepewność.
Droga o której mowa w e-mailach jest powiatową (numer 3250L), a więc budowa nawierzchni drogi oraz chodnika przy niej to zadanie i wyzwanie Samorządu Powiatu – Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Gmina może wspierać finansowo Powiat w realizacji tych celów, ale wówczas trzeba zrezygnować z części wydatków na gminne potrzeby inwestycyjne. Chodnik przy drodze nr 3250L jest potrzebny, bo to uczęszczany szlak drogowy do Zwierzyńca. Dlatego w latach wcześniejszych Gmina finansowała budowę chodnika w Wólce Wieprzeckiej i Zarzeczu, oraz nawierzchnię drogi. Jak już jednak wspomniałem jako samorząd gminny mamy do realizacji także inne ważne cele. Dlatego 10 grudnia 2018 roku wystąpiłem do Starosty Zamojskiego i Zarządu Powiatu z pismem sygnalizującym potrzeby w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy, oraz zaoferowałem gminne wsparcie finansowe w wysokości 40% kosztów. Pismem tym objąłem także budowę chodnika przy drodze nr 3250L. Przez cały 2019 rok Powiat nie akceptował gminnej propozycji, która przekształciła się nawet w udział 50%. Pisałem o tym w BIULETYNIE SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ nr 5/2019 (czerwiec – lipiec 2019, strona 16), oraz nr 6/2019 (sierpień 2019, strona 9). Zachęcam do przeczytania – BIULETYN w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl W tym miejscu chcę przypomnieć jeszcze trzy z wielu wydarzeń ubiegłego roku mających związek z tematem. W sprawie podjęcia współpracy w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych 25 września 2019 roku grupa 10 Radnych Rady Gminy Zamość skierowała petycję do Przewodniczącego Rady Powiatu. Jej efektem było zaproszenie Wójta Gminy Zamość na obrady Zarządu Powiatu, jakie miały miejsce w dniu 10 października 2019 roku. Dopiero w uchwale Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2019 roku będącej rozpatrzeniem petycji Radnych Rady Gminy pojawia się sformułowanie, że od 2020 roku Powiat przyjmuje formułę budowy chodników przy podziale kosztów po 50% Powiat i Gmina.
Kolejne decyzje w sprawie zapadały już w 2020 roku. W odpowiedzi na Pismo Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2020 roku Samorząd Powiatu upublicznił decyzję jakie chodniki będą w Gminie Zamość budowane w najbliższym czasie. Pisma Starosty Zamojskiego z dnia 27 stycznia i 14 lutego proponują wspólną budowę chodników przy drogach powiatowych nr 3219L w m. Wysokie, 3212L w m. Zawada, oraz 3250 L. w sołectwach Wierzchowiny i Skarszów. Ze wspomnianych pism wynika, że w przypadku Zawady, Wierzchowin i Skaraszowa Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 6 lutego zdecydował o opracowaniu dokumentacji technicznej budowy chodników z własnych środków, natomiast od Gminy oczekuje pisemnej deklaracji o współfinansowaniu w 50 % ich budowy w latach przyszłych. W odpowiedzi Rada Gminy Zamość na wniosek Wójta w trackie sesji Rady jaka miała miejsce w dniu 28 lutego 2020 roku ujęła w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w 2021 roku wydatki na budowę chodników – w Zawadzie 180 000 zł, oraz w Wierzchowinach i Skaraszowie 630 000 zł. O fakcie tym Wójt Gminy poinformował Starostę Zamojskiego pismem z dnia 9 marca 2020 roku. W trackie spotkania Wójtów i Burmistrzów Gmin ze Starostą Zamojskiem, jakie miało miejsce w dniu 10 czerwca 2020 roku, zapytałem Starostę o stan prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych chodników o których mowa powyżej. Z wypowiedzi Starosty zrozumiałem, że dotychczas nie rozpoczęto projektowania, oraz iż niepotrzebnie Gmina zabezpieczyła w budżecie przyszłego roku środki finansowe. Taką informację przekazałem Radnemu Rady Powiatu Konradowi Dziubie, który wystąpił do Starosty z pisemną interpelacją o udzielenie informacji o stanie spraw. Odpowiedź Starosty Zamojskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku cytuję w całości „ ……. Informuję, że trwają prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji, zarówno na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L w miejscowościach Wierzchowiny, Skaraszów, jak i przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Zawada. Termin ogłoszenia wydłużył się z uwagi na oczekiwaną odpowiedź Ministra Infrastruktury w sprawie kanałów technologicznych. Zarząd Powiatu zdecydował jednak, pomimo braku powyższej odpowiedzi, ale dbając o bezpieczeństwo użytkowników powyższych dróg, ogłosić przetarg w roku bieżącym z terminem odbioru w II kwartale 2021r. Niemniej jednak będziemy starali się uzyskać odstępstwo od budowy kanału technologicznego. Według założeń, jakie Zarząd przyjął w związku z realizacją chodników, Gmina nie uczestniczy w finansowaniu dokumentacji technicznej. Koszty samej realizacji, będziemy mogli określić dopiero po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego. Aby nie wstrzymywać prac nad budżetem gminy na 2021 rok proponuję przyjąć koszt budowy 1 km chodnika na terenie gminy, zgodnie z ustaleniami ze spotkania z radnymi powiatowymi z terenu Gminy Zamość”
Z powyższego wynika, że jest szansa rozpoczęcia budowy chodnika w 2021 roku. Gmina w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 ujęła środki, które powinny wystarczyć na 50% udział w kosztach realizacji całości zadań. O tym co będzie ujęte w projekcie budowlanym decyduje Powiat – jaki odcinek będzie objęty projektowaniem, po której stronie będzie chodnik, oraz czy będą realizowane zjazdy na posesje. Według mojej wiedzy obecnie nie jest brana pod uwagę budowa chodnika na niezabudowanym odcinku lasu pomiędzy Zarzeczem i Wierzchowinami, oraz na niezabudowanym odcinku pomiędzy Wierzchowinami i Skaraszowem. O zakresie objętym projektowaniem będę jeszcze rozmawiał ze Starostą Zamojskim, a o bieżącej sytuacji w zakresie budowy chodników poinformuję Mieszkańców w trakcie wrześniowych zebrań wiejskich.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński 27.07.2020 r.