Prace nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030

748

Prace nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030, która wskaże kierunki i priorytety rozwojowe na kolejnych 10 lat wchodzą w decydującą fazę. Kontynuując dialog z partnerami społecznymi i gospodarczymi, prowadzony w ramach debaty publicznej nad Założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego.
Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których identyfikacja pozwoli na lepsze zaprogramowanie w Strategii mechanizmów interwencji publicznych, a także aktywniejsze wspieranie przyszłych realizatorów w nowym okresie programowania oraz lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój regionu.

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest natomiast równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Jakie projekty są poszukiwane?
Zgodnie z zasadą współrządzenia i dzielenia się odpowiedzialnością rozwiązywanie problemów i pobudzanie potencjałów powinno następować w oparciu o partnerską współpracę samorządów, środowiska biznesu, społeczeństwo obywatelskie oraz przedstawicieli świata nauki. Stąd ważne jest tworzenie partnerstw i zawieranie porozumień dla realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. Dlatego w nowym okresie programowania priorytet i jeszcze większy akcent położony będzie na przedsięwzięcia oparte na partnerstwie terytorialnym i międzysektorowym. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zgłaszać przedsięwzięcia:

  • o wymiarze ponadlokalnym czyli takie, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów;
  • o charakterze partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Kto może zgłosić projekt?
Podmioty z terenu województwa lubelskiego – podmioty publiczne i prywatne.
Projekt powinien być złożony przez podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia lub (w przypadku przedsięwzięcia partnerskiego) potencjalnego lidera.

Jak można zgłosić projekt?
Zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia następuje wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go do dnia 30 września 2020 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: przedsiewziecia@lubelskie.pl

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Oddziału Programowania Strategicznego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMWL, telefonicznie pod numerem 81 44 16 744 oraz 81 44 16 545 lub poprzez adres e-mail: przedsiewziecia@lubelskie.pl

Źródło: www.strategia.lubelskie.pl