Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia

431

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ z dnia 17 stycznia 2020r.

Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13 pkt Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz.668 z późn. zm.) a także Uchwałą Nr XV/146/19 Rady Gminy Zamość w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2020 rok

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy prowadzących na terenie Gminy Zamość i Miasta Zamość działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

I. Ochrona i promocja zdrowia.

Przedmiotem konkursu są oferty programowe dotyczące realizacji zadania pn.:

Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Na realizację zadania w 2020 r. Gmina Zamość przeznaczy kwotę: 35.000,00 zł.
W roku 2019 na realizację zadania przeznaczono kwotę: 28.310,00zł

Warunki realizacji zadania:

Celem realizacji zadania publicznego jest kształtowanie umiejętności życiowych osób niepełnosprawnych potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie i poprawy ich życia.

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.

II. Zasady przyznawania środków publicznych:

1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań określonych mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.668 z późn. zm. ) .

2. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów d tyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych z dań (Dz. U. z 2018 roku poz. 2057).

3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w pok. Nr 1 (parter) Urzędu Gminy w Zamościu, ul. Peowiaków 92.

Nie będą przyjmowane oferty złożone drogą elektroniczną.

Osoba upoważniona do kontaktu- insp. Aneta Zygmunt, tel. 84-639- 29- 59 wew.49. –pok. nr 1 (parter).

4. Oferty należy składać w terminie do 10 lutego 2020r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego oraz należy napisać nazwa zadania”.

5. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):

a. aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany)- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

b. aktualny statut lub inny dokument wskazujący zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c. oświadczenie Oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

d. Informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających wykonanie zadania.

6. Podmiot dotowany musi posiadać doświadczenie w realizacji zadań określonych powyżej.

7. Miejsce realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia musi znajdować się na terenie Gminy Zamość i Miasta Zamość.

8. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 6 oferty oraz w pkt. 5 oferty. Oferent ocenił, wskazał i opisał ewentualne ryzyka związane z realizacją zadania i osiągnięciem oczekiwanych rezultatów.

9. Oferent jest zobowiązany do podania do zadania co najmniej niżej wymienionych rezultatów:

1) Liczby przeprowadzonych działań w ramach zadania publicznego (godziny).

2) Liczba uczestników zadania publicznego (osoby).

10. Wkład rzeczowy – konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do realizacji zadania.

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 10 lutego 2020r., o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Formularz powinien być czytelnie i kompletnie wypełniony.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

4. Termin realizacji zadań opisanych w ofercie powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i kończyć do dnia 31 grudnia 2020 roku.

5. Przedmiotem rozliczenia środków publicznych nie mogą być koszty, które zleceniodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

2) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym,

3) złożenie sprawozdania z wykonania zadania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załączniki nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku, w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

5. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty środków publicznych niewykorzystana jej część podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

IV. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w pok. nr 1 Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 w Zamościu w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku, do godz.15.30.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do urzędu.

V. Tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od ostatniego dnia terminu składania ofert.

2. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

4. Oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają jedynie uzupełnieniu -oferent ma prawo uzupełnić braki formalne w ciągu 5 dni.

5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Zarządzeniem.

6. Kryteria oceny projektu formalnej i merytorycznej.

L.p. Kryterium oceny formalnej Tak/nie Uwagi
I. Kryteria niepodlegające uzupełnieniu
1. Oferta wpłynęła w terminie
2. Oferent jest podmiotem uprawnionym w świetle art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Oferta została złożona na obowiązującym druku
4. Zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji
5. Termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu.
6. Wnioskowana wysokość środków publicznych nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania na poszczególny rodzaj zadania, określonej w ogłoszeniu konkursowym.
7. Zadanie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.
II. Kryteria podlegające uzupełnieniu:
8. Oferta i załączniki(kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione.
9. Oferta zawiera wymagane załączniki:

1/ Aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji.

2/ Stosowne oświadczenie i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu(jeśli dotyczy)

10. Załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.
11. Oferta zawiera deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

L.p. Kryteria oceny merytorycznej Maksymalna liczba punktów
1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez Wnioskodawcę, w tym:

Ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji.

 

0-5

0-5

0-5

2. Budżet zadania

Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 

0-5

0-5

0-5

Maksymalna liczba punktów

30

 

7. Decyzję o przyznaniu środków publicznych podejmuje Wójt Gminy Zamość po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Decyzja Wójta Gminy Zamość o przyznaniu środków publicznych jest podstawą do podpisania umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

9. Złożenie ofert nie jest jednoczesne z otrzymaniem środków publicznych lub przyznaniem środków publicznych w oczekiwanej wysokości.

10.Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu w przypadku przyznania środków publicznych w wysokości innej niż wnioskowana.

11. W przypadku kiedy przyznane środki publiczne będą niższe niż oczekiwane, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanych środków publicznych.

12. Uzyskane przez organizację środki publiczne nie mogą być przeznaczone na:

a. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy,

b. prowadzenie działalności gospodarczej podmiotu,

c. nabycie i dzierżawę gruntów,

d. opłaty leasingowe, zobowiązania z tytułu otrzymania kredytów, inwestycje,

13. Wójt Gminy Zamość zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:

a. braku ofert,

b. gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,

14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 Wójt Gminy Zamość podejmie decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu ofert.

15. Warunkiem zawarcia umowy jest podanie rachunku bankowego dla przyjęcia środków publicznych.

16. Warunkiem przekazania środków publicznych jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.

17. Udzielający środków publicznych ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

WÓJT
Ryszard Gliwiński