Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość

367

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/261/98 Rady Gminy Zamość z dnia 16 czerwca 1998 roku, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Zamość: Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku, Nr XXII/231/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, Nr XXVIII/364/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku, Nr X/91/11 z dnia 12 sierpnia 2011 roku, Nr  XLVIII/452/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku  sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 29.01.2020 r. do 20.02.2020 r, w siedzibie Urzędu Gminy Zamość: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92 w godz. 11.00 – 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie zmiany studium może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zamość z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

  • projektem zmiany studium,
  • prognozą oddziaływania na środowisko,
  • opracowaniem ekofizjograficznym,
  • stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 13.03.2020 r.

w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Zamość: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zamość: 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: gmina@zamość.org.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zamość.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński