Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 24.09.2020 r.

607

Mieszkaniec Gminy Zamość, Pan Ryszard Puchacz zgłosił uwagi pytania:

PYTANIE:

Odniósł się do jednego z punktów ostatniej sesji, a mianowicie debaty nad raportem o stanie gminy. Sama debata zakończyła się w trakcie XX sesji. Pan Puchacz chce się odnieść do samej procedury związanej z debatą nad raportem o stanie gminy. Pierwszy temat będzie dotyczyć wypowiedzi Pana zastępcy Dyrektora do spraw społeczno-administracyjnych Urzędu Gminy Zamość, a mianowicie weryfikacji osób udzielających poparcia danemu mieszkańcowi. W związku z moją prośbą, aby Pan Dyrektor Konrad Dziuba uwiarygodnił swoją wypowiedź spotkała się również z nieudolną próbą uwiarygodnienia przez Wójta Ryszarda Gliwińskiego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji. W dniu dzisiejszym chcę przedstawić w tej sprawie stan faktyczny. Panie Dyrektorze Dziuba, Panie Wójcie Absolwencie Wydziału Prawa i Administracji jeszcze raz proszę abyście się Panowie uwiarygodnili odnośnie czy osoby udzielające poparcia mają być mieszkańcami danego samorządu. Pan Puchacz ze swojej strony przedstawia argumenty ekspertów. Pierwszy to Doktor Ryszard Krawczyk Prezes RIO w Łodzi, Ekspert Uniwersytetu Łódzkiego. Pan Doktor zauważa, że w konstrukcji przepisów odnośnie raportu o stanie gminy i związanej z tym debaty oraz udziału w tej debacie mieszkańców nie przewidziano obowiązku weryfikowania czy osoba udzielająca poparcia ma być mieszkańcem danego samorządu. Wynika z tego, że nie muszą, a mogą poparcia udzielić. Zdaniem Doktora Ryszarda Krawczyka w ustawie nie jest doprecyzowane czy jedna osoba może udzielić poparcia kilka razy?, co jest bardzo poważnym przeoczeniem ustawodawcy. Z czym osobiście Pan Puchacz się zgadza. W ubiegłym roku podczas zdawania listy poparcia u Pani Sekretarz Pan Puchacz również otrzymał pytanie czy to są wszyscy mieszkańcy? Pan Puchacz odpowiedział Pani Sekretarz, że nie muszą być. Nawet jeżeli jedna osoba Panu Puchaczowi podpisałaby różnym charakterem pisma tym samym imieniem i nazwiskiem takie podpisy są ważne, co jest błędem ustawy. Z opracowania Związków Samorządów Polskich wynika, że ustawodawca nie wskazał szczegółowego sposobu zgłaszania oraz nie wskazał na zasady weryfikacji osób chcących wziąć udział w debacie, ani osób ją popierających. Jedynym ograniczeniem jest stwierdzenie, że osoba chcąca wziąć udział w debacie ma być mieszkańcem gminy, nie zastosowano żadnego kryterium ograniczającego możliwość poparcia osoby nie wskazując, że mogą to być jedynie mieszkańcy gminy. Kolejność zapisu ustawy wskazuje, że w pierwszej kolejności w debacie powinni wziąć udział radni, a mieszkańcy dopiero po wyczerpaniu głosów radnych. Z uwagi na powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Zamość radnego Wojciecha Suchowicza, aby dochował Pan większej staranności i rzetelności przy prowadzeniu debaty w następnym roku w zakresie kolejności zabierania głosu w debacie. Zwracam się jeszcze raz do Pana Wójta Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji proszę się uwiarygodnić w zakresie wypowiedzi z ostatniej sesji odnośnie weryfikacji osób udzielających poparcia osobie chcącej wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy. W podobnym tonie proszę, aby uwiarygodnił się Pan dyrektor Dziuba.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Nie podejmuję prawnej polemiki dotyczącej tego kto ma prawo podpisać się pod wnioskiem o zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy, w trakcie sesji Rady Gminy Zamość. Tym niech zajmą się prawnicy. Prezentują moje samorządowe spojrzenie na sprawę. W trakcie sierpniowej sesji Rady miała miejsce debata nad raportem o stanie Gminy Zamość. Nie znajduję samorządowego uzasadnienia do sytuacji w której poparcia osobie chcącej zabrać głos w debacie może udzielić mieszkaniec np. Szczecina albo Zakopanego. Jeśli Parlament ustanowił takie prawo to będziemy go stosować. Z samorządową demokracją nie ma to jednak nic wspólnego.

 

PYTANIE:

Następny problem, jaki poruszył to zachowanie w trakcie debaty nad raportem o stanie gminy mieszkańca Konrada Dziuby, który przerywał moje wystąpienie i żądał od Przewodniczącego interwencji. Panie Przewodniczący czy będzie Pan tolerował takie zachowanie każdego mieszkańca, który będzie Panu wydawał polecenia w trakcie sesji? czy tylko jest to jedyny wyjątek Pana mieszkańca Dziuby?
W innych samorządach o innych standardach samorządowych debata miała zupełnie inny charakter od tej jaka odbyła się w Radzie Gminy Zamość. W innych samorządach o innych standardach mieszkańcy odpowiedzi na pytania związane z raportem otrzymali w trakcie debaty. Jak to odbyło się w Radzie Gminy Zamość jako przykład podam przykład zachowania Pana Dziuby samorządowca od 1998 roku. Pytanie do Pana Przewodniczącego w jakim charakterze występował Pan Dziuba w trakcie XX sesji Rady Gminy Zamość w debacie nad raportem o stanie gminy?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Po wysłuchaniu debaty nad RAPORTEM O STANIE GMINY podczas sierpniowej sesji Rady Gminy zabierałem głos. Starałem się odpowiedzieć na to co publicznie wypowiedział Pan Ryszard. Nie miałem wcześniej testu odczytanej przez Pana Ryszarda wypowiedzi. Musiałem reagować na bieżąco. Dlatego też moja odpowiedź nie satysfakcjonuje także mnie. W najbliższym czasie powrócę do publicznej reakcji na sierpniową wypowiedź Pana Ryszarda w trakcie dyskusji nad RAPORTEM.

 

PYTANIE:

Panie Wójcie, Panie Dyrektorze wywróciliście praworządność i samorząd w Gminie Zamość do góry nogami. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej to jedno z zadań własnych gminy wpisane do ustawy o samorządzie gminnym. Panie Wójcie, Panie Dyrektorze, a wy co zrobiliście z tego zadania? dojną krowę. Ze 175 tys. zł. dotacji na wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej prawie 130 tys. zł. to wynagrodzenie dla dwóch osób, a może Panie Wójcie, Panie Dyrektorze Dziuba wyjaśnicie mieszkańcom Gminy Zamość jaki związek ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej miały tańczące półnagie kulturystki na jednym ze spotkań, które zostało zorganizowane za publiczne pieniądze. Panie Wójcie, Panie Dyrektorze Dziuba granice prawa zastępujecie granicami bezprawia. Panie Dyrektorze Dziuba w swoim wystąpieniu w debacie nad raportem o stanie gminy powiedział Pan, że Ja niczego nie nauczyłem się przez trzy lata. Panie Dyrektorze Dziuba większej głupoty nie słyszałem, żeby uczyć się niczego. Nie zamierzam brać przykładu z Pana Panie Dyrektorze Dziuba. Na zakończenie Pan Puchacz zacytował jedno zdanie z wypowiedzi klasyka – Pana Dyrektora Dziuby z 2017 roku „tworzenie prawa nie wiadomo po co”. Była to wypowiedź związana ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym. Panie Dyrektorze Dziuba, Panie Wójcie najlepiej, aby w Gminie królowało bezprawie, nepotyzm i patologiczne układy. To Wam najbardziej odpowiada stąd ta złość, próba zrobienia pieniaczy z osób, które nie respektują waszego stylu sprawowania władzy w Gminie Zamość. Panie Dyrektorze Dziuba, Panie Wójcie kończąc swoją krótką wypowiedź zakończę puentą. Polacy zweryfikowali już waszą partię w wyborach na szczeblu Sejmu, Senatu oraz Sejmiku. Spokojnie poczekajcie, jestem przekonany, że wkrótce Wyborcy zweryfikują również Wasz styl sprawowania władzy w Gminie Zamość.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Panie Ryszardzie. Powyższe jak i również Pana wypowiedź w trakcie debaty nad RAPORTEM O STANIE GMINY świadczą, że jest Pan bardzo daleki od zrozumienia podstaw samorządowej idei wyrażonej w ustawie 1990 roku o samorządzie gminnym. Wciąż Pan krytykuje, przesłuchuje i obraża – nie włączając się w żaden sposób w życie lokalnej i gminnej społeczności. W życiu publicznym Gminy Zamość jest Pan tylko poprzez publiczne wypowiedzi na sesji Rady, oraz poprzez media społecznościowe i portal informacyjny. Nie ma Pana w realizacji publicznych lokalnych i gminnych zadań. Nie ma Pana w aktywności, o której mówi samorządowa idea. Publiczna, szeroka moja reakcja na Pana wypowiedzi w trakcie sierpniowej i wrześniowej sesji Rady Gminy w najbliższym czasie. Cierpliwości.

Kontynuując wypowiedź Pan Puchacz zgłosił następujące pytania:

 

PYTANIE:

W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Zamość powołane zostały wydziały na czele których są powołani dyrektorzy, a dyrektorów zastępują zastępcy dyrektorów. W Wydziale Społeczno-Administracyjnym figuruje w BIP tylko zastępca dyrektora Pan Konrad Dziuba. Proszę o odpowiedź na pytanie kogo zastępuje w strukturze organizacyjnej jako zastępca dyrektora Pan Dziuba. W przestrzeni lokalnej społeczności krąży informacja być może to jest plotka, że w Urzędzie Gminy Zamość został zatrudniony na etacie jeden z wójtów, który przegrał wybory w swojej Gminie w 2018 roku. Czy na etacie dyrektorskim jest ktoś zatrudniony? Proszę o jasną i czytelną odpowiedź.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Odpowiedź na pierwszą część pytania jest w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zamość. Wydziałem Społeczno – Administracyjnym kieruje Sekretarz Gminy. Funkcja Sekretarza Gminy w strukturach administracji gminnej jest obowiązkową. W Urzędzie Gminy ani też w żadnej z gminnych Jednostek organizacyjnych nie jest zatrudniona osoba, która do 2018 roku była wójtem w innej gminie. Nie wierzę w to, aby gdziekolwiek „krążyła” taka „informacja”. Pan Ryszard jest Mieszkańcem Gminy, ale także aktywnie działa w mediach społecznościowych i na portalu informacyjnym. W mojej opinii Sesja Rady Gminy od kilku lat wykorzystywana jest przez Pana Ryszarda także do kreowania opinii publicznej. Realizuje w ten sposób swoje cele, o których nie chce publicznie powiedzieć. To prawo Pana Ryszarda, ale i dodatkowa odpowiedzialność wobec Mieszkańców Gminy. Standardy, o których tak często mówi Pan Ryszard nie dotyczą tylko Wójta Gminy.

 

PYTANIE:

Pan Puchacz zwrócił się do Pana Wójta z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej odnośnie zatrudnienia osób w Urzędzie Gminy wraz z wynagrodzeniem. W jednej z rubryk figuruje zastępca dyrektora wydziału z kwotą wynagrodzenia 7 tys.700 zł. plus dodatki w kwocie 1000 zł. gdzie pozostali dyrektorzy mają o wiele niższe pobory. Proszę mi powiedzieć o jakiego zastępcę dyrektora chodzi?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Informację publiczną o wynagrodzeniu wszystkich pracowników gminnej administracji w latach 2015 – 2019 Pan Ryszard otrzymał w miesiącu kwietniu 2020 roku. Osoby zatrudnione w administracji – w tym Dyrektorzy i Z-cy Dyrektorów – pełnią także inne dodatkowe zadania związane z realizacją gminnych zadań. Za realizację tych dodatkowych zadań pobierają dodatki specjalne – np. za pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowych, za pełnienie funkcji przewodniczącego komisji powoływanych do odbioru inwestycji, za sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez gminne Jednostki organizacyjne (inne niż Urząd Gminy)

 

PYTANIE:

W zarządzeniu wydanym przez Pana Wójta nr 310/20 z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie określenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2021 rok w § 5 pkt 2 możemy przeczytać. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, nad którymi nadzór sprawuje zastępca dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego materiały określone w § 1 przedkładają do wcześniejszej ich akceptacji w terminie do dnia 25 września 2020 r. Jaką w końcu funkcję pełni Pan dyrektor Dziuba? Czy to jest kolejna taka utajniona funkcja zastępcy wójta?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
W organizacji pracy gminnej administracji nie ma żadnych „utajnionych funkcji”. Jest ona dostosowana do gminnych potrzeb związanych z realizacją zadań przez Organ Wykonawczy Gminy. W obecnych rozwiązaniach organizacyjnych Sekretarz Gminy łączy tą funkcję z funkcją Z-cy Wójta. Pozostałe rozwiązania organizacyjne zostały dostosowane do tej sytuacji. To wewnętrzna sprawa organizacyjna w gminnej administracji i jest ona zgodna z obowiązującym w Kraju prawem. Takie rozwiązania organizacyjne funkcjonują także w innych Gminach.

 

PYTANIE:

W 2017 roku Pan Puchacz złożył wniosek o opublikowanie w BIP dokumentów z przebiegu i efektów kontroli prowadzonych przez instytucje zewnętrzne. Publikacja w BIP dokumentów z kontroli jest obowiązkowa. Do dnia dzisiejszego nie został opublikowany dokument dotyczący kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy Zamość przez NIK w zakresie działań promocyjnych Gminy Zamość. Kontrola ta dotyczyła 2011 roku. Jest tam tylko tytuł, nie ma dokumentacji, a jest to obowiązek ustawowy. Co ma Pan do ukrycia w związku z tym nieopublikowaniem dokumentacji pokontrolnej?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Nie mam niczego do ukrycia. Kontrola o której mowa powyżej nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Cytat z protokołu – Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Ośrodka w zakresie objętym kontrolą. Kontrola miała miejsce w 2011 roku, prowadzona była przez NIK w Ośrodku Promocji Turystyki i Sportu Gminy Zamość (od kilku lat jego zadania realizuje Gminny Ośrodek Kultury). Protokół zamieszczono już na stronie BIP Gminy Zamość. Wcześniejszy brak jego upublicznienia nie oznacza ukrywania wyników kontroli, bo jak wyżej widać nie ma czego ukrywać. Administracja jest przeciążona zakresem zadań do których realizacji została zobowiązana – wciąż przybywa nowych obowiązków. Zdarzają się więc i będą zdarzały w przyszłości potknięcia. Zwracać uwagę na to i krytykować można w różny sposób. Wybrany przez Pana dla mnie jest bardzo dalekim od moich ludzkich standardów.

 

PYTANIE:

Na podstawie jakich przepisów prawa miejscowego wynajmowane są świetlice wiejskie? Czy Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie odpłatnego wynajmu świetlic? lub czy Pan wydał stosowne zarządzenie? Pan Puchacz pytanie to zadaje w związku z wnioskami jakie pojawiły się na zebraniach wiejskich odnośnie remontów w świetlicach. Dobrze, że te remonty będą robione w świetlicach. Ponieważ jest to w następstwie później dochód zarówno dla gminy czy dla sołectwa, a być może dla zarządzanej świetlicy. Panu Puchaczowi wydaje się, że takie typu inwestycje powinny być prowadzone z dochodów jakie te świetlice osiągają z wynajmu.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Świetlice wiejskie wynajmowane są odpłatnie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy, oraz zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Wynajmowanie świetlic Mieszkańcom nie jest podstawową ich funkcją. Mają one służyć lokalnej społeczności dla realizacji celów publicznych. Dlatego uważam, że nie można sztywno wiązać remontów świetlic z dochodami z ich wynajmu. Wpływy z wynajmu są niewielkie, rocznie około 13 000 zł i w całości lokowane są w to co dzieje się w świetlicach wiejskich.

 

PYTANIE:

Poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpowiedź odnośnie wniosku złożonego na poprzedniej sesji w sprawie połączenia dwóch instytucji kultury to jest Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Obserwując połączenie instytucji Kultury w innych gminach można wnioskować, że taki zabieg jest zasadny szczególnie w gminach małych o kilkakrotnie mniejszej ilości mieszkańców niż w gminie Zamość”. Panie Wójcie niech Pan nie robi ze mnie idioty i z mieszkańców. Każdy kto ma dostęp do LEX tam można sprawdzić ile w ostatnich trzech lub czterech latach zostało podjętych uchwał nie w małych gminach, ale również w miastach gdzie połączono te instytucje, aby uzyskać oszczędności. Pan na poprzedniej sesji powiedział, że nie wyobraża Pan sobie zarządzania jedną instytucją połączoną przez jednego dyrektora. Panie Wójcie skoro zastępca dyrektora może zarządzać całą gminą to myślę, że sobie poradzi również jeden dyrektor zarządzający jedną instytucją kultury. Mam nadzieję, że Pan jeszcze to rozważy ponieważ Pan Puchacz zamierza ten wniosek ponowić w nieco rozszerzonej wersji. Pisze Pan, że niewątpliwą zaletą obecnego gminnego rozwiązania funkcjonowania dwóch jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną jest również możliwość samodzielnego oprócz Gminy Zamość ubiegania się o zewnętrzne dotacje na realizację gminnych zadań społecznych i inwestycyjnych. Przed nami kolejna perspektywa finansowania Unii Europejskiej lat 2021-2027. Panie Wójcie w dniu 25 sierpnia Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenianych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Czy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w ostatnich swoich latach urzędowania złożył przynajmniej jeden wniosek do tego projektu? Wiele gmin uzyskało bardzo duże środki finansowe z tego programu.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Powyższa wypowiedź Pana Ryszarda potwierdza moją opinię o tym, że poprzez publiczny udział w sesjach Rady Gminy Pan Ryszard realizuje sobie tylko wiadome cele. Nie robię z Pana idioty. To Pan chce wymusić na Wójcie Gminy Zamość decyzje uwzględniające Pana oczekiwania. Chce Pan podejmować decyzje bez odpowiedzialności za nie. Dla mnie to sytuacja wręcz niewyobrażalna w Polsce XXI wieku. My jeszcze tolerujemy to? Wybrany przez Mieszkańców Wójt Gminy Zamość ma prawo do podejmowania decyzji o organizacji pracy gminnej administracji. Tylko Wójt ma te uprawnienia, które nadaje mu polskie prawo. Mieszkańcy natomiast mają prawo rozliczać Wójta z podejmowanych decyzji poprzez odpowiednie oddanie głosu w trakcie wyborów samorządowych. Mają również prawo w każdej chwili zgłaszać swoje uwagi i wnioski, oraz otrzymywać na nie odpowiedzi. To są standardy. Złożył Pan wniosek i otrzymał odpowiedź. Nie widzę w Gminie Zamość potrzeby łączenia w jedną jednostkę Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Powtarzam – dotyczy to sytuacji w Gminie Zamość, a nie w innych Gminach. Dla Pana to jednak mało – chce Pan na mnie wymusić decyzję. To są standardy? Panie Ryszardzie – Panu samorząd pomylił się zupełnie z czymś innym. Samorząd to prawo i odpowiedzialność. Samorządowe decyzje podejmował Pan będzie wówczas gdy zostanie Pan wybrany Sołtysem, Radnym, Wójtem. Wyboru dokonują Mieszkańcy. Miał Pan okazję prosić Mieszkańców o głos w 2018 i 2019 roku. Nie skorzystał Pan z tego prawa i tej okazji. Proszę teraz cierpliwie poczekać do 2023 i 2024 roku.

 

PYTANIE:

Pan Puchacz powrócił do uchwały w sprawie dopłat z budżetu Gminy Zamość do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Panie Wójcie, Państwo Radni czy nie lepiej było tych środków przeznaczyć w formie dotacji dla mieszkańców Gminy Zamość na budowę przyłączy kanalizacyjnych? Z tego względu, że szczególnie osoby starsze, emeryci być może ich nie stać jest na wykonanie tego przyłącza, a wielu osobom mogłoby to pomóc finansowo. Są to niewielkie kwoty tych dopłat, mające wymiar wyborczy. Pytanie do Pana Wójta czy wszystkie gospodarstwa objęte dopłatami z budżetu Gminy Zamość do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę są wyposażone w wodomierze? Jeżeli nie wszystkie? to ile jest takich gospodarstw, które płacą ryczałtem i czy te gospodarstwa również mają dopłaty?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Wszystkie gospodarstwa domowe korzystające ze zbiorczego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zamość mają dopłaty do ceny wody i ścieków. Nie ma znaczenia sposób rozliczenia z pobranej wody. Po raz już kolejny postuluje Pan wycofanie się z dopłat do cen wody i ścieków. Stwierdza Pan, że – cytat „Są to niewielkie kwoty tych dopłat, mające wymiar wyborczy” Ciekawe jaka grupa Mieszkańców dała Panu prawo do publicznego wyrażania takiego stanowiska? Moim zdaniem dopłaty mają wpływ na domowe budżety. Nie jestem za tym, aby Mieszkańcy płacili dzisiaj za wodę po 3,60 zł za 1 m³. Dzięki dopłatom płacą po 2,84 zł. Ciekawe co o tym myślą Mieszkańcy korzystający z dopłat? Może warto, aby napisali o tym Panu Ryszardowi. Uważam, poziom 2,84 zł opłaty za wodę będzie od września przyszłego roku możliwy bez dopłat, gdyż przestaniemy kupować wodę z Zamościa i Szczebrzeszyna. Tak Panie Ryszardzie podejmuje się decyzje – poprzez szersze spojrzenie na sprawę. Proponuje Pan przeznaczenie środków z dopłat na dotacje do budowy przyłączeń do kanalizacji sanitarnej. Pierwsza moja uwaga – gmina realizuje zadania publiczne. Dopłaty do ceny wody i ścieków są szerokim zadaniem publicznym, gdyż dotyczą wszystkich gospodarstw domowych przyłączonych do gminnych sieci. Dotacje do wykonania przyłączeń dotyczyłyby konkretnych jednostkowych przypadków, a nie wszystkich przyłączonych do sieci. Druga uwaga – publicznym zadaniem Gminy jest budowa głównych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Budowa przyłączeń do sieci to zadanie właścicieli nieruchomości. Tak mówi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dotacje, o których Pan wspomina są możliwe poprzez prawo o ochronie środowiska. Tam są bardzo ogólne zapisy. Będziemy je analizować i wykorzystywać przy podejmowaniu konkretnych samorządowych decyzji.

 

PYTANIE:

Panie Wójcie w trakcie debaty nad raportem o stanie gminy zwrócił Pan uwagę w moim wystąpieniu gdzie użyłem jeden raz nazewnictwa tak zwany raport o stanie gminy. W spocie filmowym, dotyczącym zaproszenia na zebranie wiejskie Sołtys Sołectwa Łapiguz użył również słowa tak zwany. Nawiązał do wybudowanego za astronomiczną sumę 75 tys. zł. tak zwanego budynku gospodarczego. Czy ma Pan wiedzę dlaczego to jest tak zwany budynek gospodarczy? Czemu ten budynek gospodarczy będzie służył?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Sformułowania, o którym Pan pisze użył prawdopodobnie Sołtys Sołectwa Łapiguz. W dokumentacji budowlanej jest to budynek gospodarczy. Jego lokalizacja na działce gminnej o przeznaczeniu publicznym (na której jest również plac zabaw) dowodzi, że budynek ma służyć lokalnym celom publicznym. Decyzje w sprawie budowy budynku podjęli Mieszkańcy Sołectwa Łapiguz poprzez program Fundusz Sołecki. Skoro Pan interesuje się tą sprawą radzę porozmawiać z Sołtysem i Radą Sołecką Łapiguza. Skoro chce mieć Pan wpływ na decyzje Mieszkańców Łapiguza warto włączyć się w proces ich podejmowania na etapie zebrania wiejskiego. Jestem przekonany, że otrzyma Pan zgodę na udział w zebraniu – jeśli Pan o to wystąpi.

 

PYTANIE:

Poprosił o dodatkowe informacje odnośnie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Sitno pomocy finansowej na remont drogi gminnej nr 110707L w m. Jarosławiec. Projekt uchwały, który wczoraj pojawił się w BIP zawiera bardzo skromne uzasadnienie do tej uchwały. Pan Puchacz nie wie jaki interes ma Gmina dopłacając 70 tys. zł. do drogi, która leży na terenie Gminy Sitno? Czy jest to droga z dofinansowaniem dla Gminy Sitno? Czy jest tam duże natężenie ruchu? oraz ilu mieszkańców Gminy Zamość zamieszkuje przy tej drodze? i jaka jest ewentualna konieczność dopłaty do remontu tej drogi? Pan Puchacz rozumie, że drogi trzeba remontować, trzeba budować, ale czy musimy dopłacać do dróg w innych gminach skoro nie stać Pana na dopłaty do dróg np. strategicznych w Borowinie Sitanieckiej drogi powiatowej. Nawiązując do interpelacji Pana Radnego Budzyńskiego bardzo dobrze, że Pan złożył tą interpelację. Cieszy mnie, że Pan się w końcu obudził.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Przedmiotowa droga położona jest w granicach administracyjnych Gminy Sitno. Zły stan jej nawierzchni wywołał decyzje samorządu Gminy Sitno o wdrożeniu prac remontowych, oraz wystąpieniu do Gminy Zamość z prośbą o finansowy udział w ich realizacji. Droga ta jest jedynym ciągiem komunikacyjnym dla kilkunastu zabudowanych posesji Szopinka. Jest także w tym rejonie docelowym przyszłym rozwiązaniem komunikacyjnym wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szopinka. Przykro jest mi słuchać Pana wypowiedzi dotyczących Radnego Rady Gminy – Pana sąsiada. Moje standardy ludzkiego zachowania są zupełnie inne niż Pana. Dziękuję Panu Michałowi za jego zaangażowanie w realizację sołeckich i gminnych zadań. Odwaga i zapał młodych jest przyszłością Kraju. Szkoda, że Pan Ryszard nie miał odwagi rozmawiać z Mieszkańcami w trakcie ostatniego zebrania wiejskiego w miejscu swego zamieszkania. Był na zebraniu i utrwalał jego przebieg.

 

PYTANIE:

Panie Wójcie otrzymał Pan dotację z Funduszu Inicjatyw Lokalnych około 2 mln. zł. Czy nie może Pan przeznaczyć tych pieniędzy na przebudowę drogi gminnej w Borowinie Sitanieckiej? Na co Pan trzyma te pieniądze?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość.
Nie otrzymałem dotacji i nie trzymam tych pieniędzy. Dotacje otrzymała Gmina Zamość – na konto Gminy środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych wpłynęły na początku września, a więc kilkanaście dni przed sesją Rady. Pan rzeczywiście pomylił samorząd z czymś zupełnie innym. Uczestnicząc w sesjach Rady Gminy nie słucha Pan tego co w ich trakcie mówię. O zamiarach przeznaczenia przedmiotowych środków mówiłem już w trakcie obrad dwóch poprzednich sesji Rady – budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Gdy piszę tą odpowiedź (30 października) sytuacja nieco się zmieniła. Na budowę sali gimnastycznej Gmina Zamość otrzymała dotacje z rządowego programu Sportowa Polska – 2 736 662 zł. W nowej sytuacji środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych przeznaczone zostaną na inwestycje budżetu 2021 roku. Konkretne decyzje będą podjęte w trakcie projektowania budżetowego przyszłego roku.

Ryszard Gliwiński
30 października 2020 roku