Moje pytanie dotyczy Pana stanowiska odnośnie wyborów korespondencyjnych…

611

PYTANIE 1:
Szanowny Panie Wójcie.
W związku z informacjami o zamiarze dokonania przez niektórych Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast przekazania danych osobowych mieszkańców Gminy Zamość – jako spisu wyborców (w tym dane wrażliwe PESEL) przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A., zwracam się z pytaniem czy Gmina Zamość za Pana upoważnieniem zamierza lub przekazała takie dane jeszcze przed uchwaleniem i uprawomocnieniem przepisów prawa włączających ten podmiot do procesu wyborczego?
Z poważaniem

PYTANIE 2:

Panie Wójcie moje pytanie dotyczy Pana stanowiska odnośnie wyborów korespondencyjnych. Czy udostępni Pan nasze dane. Szczerze wierzę w Pana troskę o dobro mieszkańców naszej gminy oraz szanuje Pan ich zdanie. Wybory w tych warunkach to skandal!!! Większość społeczeństwa nie wyraża na nie zgody. Mam nadzieję, że weźmie Pan pod uwagę zdanie mieszkańców… Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia w tym trudnym czasie.

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Zwoje stanowisko w sprawie przekazania Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców upubliczniłem w materiale zamieszczonym dzisiaj rano na www.gminazamosc.pl „BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ”. Zachęcam do przeczytania. W ciągu kilku godzin dzisiejszego dnia nieco zmieniła się sytuacja. Otrzymałem oficjalne pismo Poczty Polskiej podpisane przez upoważnionego jej przedstawiciela. Zamierzam najpóźniej w środę wysłać pismo informujące, że w obecnych warunkach prawnych nie mam podstaw do przekazania Poczcie Polskiej wrażliwych danych około 18 000 wyborców. Przeanalizowałem dzisiaj procedowaną w Senacie RP ustawę, która Sejm przyjął w dniu 6 kwietnia. Jej art. 2 ust.1 wprowadza głosowanie korespondencyjne w wyborach Prezydenta RP jako wyłączną formę oddania głosów przez Wyborców. Obecny Kodeks Wyborczy (zmieniony w marcu) daje prawo do korespondencyjnego głosowania tylko Wyborcom którzy ukończyli 60 lat. Nie mam więc dzisiaj podstaw prawnych do przekazania informacji ze spisu wyborców młodszym Mieszkańcom, chyba że są w trakcie kwarantanny. Kolejny problem w przekazania wnioskowanych przez Pocztę Polską danych stwarza brzmienie art. 3 ust.1 i art. 15 ust.1 procedowanej w Senacie ustawy, cytat – art. 3 ust.1. „Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe …… zwany dalej „operatorem wyznaczonym”, zapewnia w przypadku głosowania w kraju w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przed dniem głosowania, doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki wyborcy ….” art. 15 ust.1 „Spis wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy, o której mowa w art. 3 ust.8 wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza w 3 egzemplarzach. Spis ten przekazuje operatorowi wyznaczonemu w dniu wejścia w życie ustawy”. W mojej ocenie dopiero wejście w życie procedowanej w Senacie ustawy uczyni z Poczty Polskiej „operatora wyznaczonego”, któremu będzie można przekazać dane ze spisu wyborców. Opinię taką podziela także w swoim oświadczeniu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odnosząc się do art. 99 obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – na który powołuje się w swoim wniosku Poczta Polska – Prezes pisze, cytat – „Z powyższego przepisu prawa wynika, że operator pocztowy jest uprawniony do pozyskania od organu administracji publicznej danych osobowych wskazanych ww. przepisem prawa, jeżeli zachodzi jedna z dwóch niezależnych od siebie przesłanek. W pierwszym przypadku udostępnienie danych jest możliwe, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w drugim przypadku udostępnienie danych jest możliwe, jeżeli dane te są potrzebne w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Nie ulega wątpliwości, że pierwsza przesłanka w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie występuje Odnosząc się do drugiego przypadku w dalszej części oświadczenia Prezes pisze, cytat – „Z powyższego stanowiska wynika, że w obrocie prawnym istnieje rozstrzygnięcie organu administracji rządowej, którego kopia w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej powinna być dołączona do wniosku operatora wyznaczonego (operator w treści wniosków powołał się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r.) Do pisma jakie drogą elektroniczną przesłane zostało do Wójta Gminy Zamość załączone zostało wspomniane powyżej pismo Prezesa Rady Ministrów. Jest to decyzja polecająca Poczcie Polskiej, cytat – „realizację działań w zakresie przeciwdziałania COWID 19, polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej w 2020 r, w trybie korespondencyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych zasobów materialnych kadrowych” W treści decyzji Prezesa Rady Ministrów nie ma mowy o pozyskiwaniu przez Pocztę Polską spisów wyborców z Gmin. Uważam więc, że decyzja ta nie może również stanowić podstawy prawnej do przekazania Poczcie Polskiej wrażliwych danych Mieszkańców Gminy. Zamieszanie prawne i organizacyjne wokół wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stawia Wójtów Gminy (Prezydentów, Burmistrzów) w mało komfortowej sytuacji. Uważam, że nie powinno to mieć miejsca nawet w obliczu ogłoszonego w Kraju stanu zagrożenia.
Pozdrawiam, życząc mimo wszystko spokoju.

Ryszard Gliwiński
27.04.2020 r.