Informacja dla wykonawców składających oferty w postępowaniach przetargowych

816

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, iż otwarcie ofert przetargowych w dniu 31.03.2020 r. w postępowaniach:

  1. Montaż elementów małej architektury wraz z budową budynku gospodarczego na działce nr 94/2 w miejscowości Zwódne – godzina otwarcia 9:15
  2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Szopinek” – godzina otwarcia 9:30

nastąpi w formie jawnej, poprzez transmisję online w czasie rzeczywistym.
Transmisja dostępna będzie pod adresem: https://www.facebook.com/gminazamoscpl

Zgodnie z informacją UZP z dnia 16.03.2020 r:

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej, Urząd Zamówień Publicznych, uprzejmie informuje, co następuje:
W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.
Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.