Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

183

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 1000 odbędzie się DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ o nr działki 129/4 i powierzchni 0,2400 ha położonej w obrębie Zalesie, gm. Zamość.
Cena wywoławcza w przetargu wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość, teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem
C2-I-2. Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem istniejącej zabudowy
i zagospodarowania z dopuszczeniem do lokalizacji gospodarstw specjalistycznych
lub wielkoobszarowych, ew. usług komercyjnych i obsługi turystyki i ruchu.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej do wglądu dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby przystępujące do przetargu na nabycie nieruchomości rolnych powinny spełniać warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może skorzystać
z prawa pierwokupu (umowa warunkowa).
Nieruchomości rolne będące przedmiotem sprzedaży zbywane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 21 lipca 2020 r.