Czy fundusze sołeckie, ich przeznaczenie może być zmieniane?

1190

PYTANIE:

Pytanie nietypowe jak na ten czas ale istotne, czy fundusze sołeckie ich przeznaczenie może być zmieniane bez żadnych terminów czy nie ma czasu na ich zamknięcie.
9.03.2020 r.


ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Przepisy prawne w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Cytuję poniżej najważniejsze jej rozstrzygnięcia w tym, zakresie:

  • Art. 5 ust.1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
  • Art.5 ust.2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  • Art.5 ust.4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
  • Art. 7 ust. 1. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Z powyższego wynika, że wniosek o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego 2020 roku sołectwo może złożyć do końca października tego roku. Oczywiście dotyczy to sytuacji gdy nie zostały wszczęte procedury związane z realizacją wcześniej wskazanego zadania i nie zostały zaangażowane w związku z tym środki finansowe budżetu Gminy. Procedura taka sama jak przy pierwotnych decyzjach – Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, w trackie zebrania głosowane mogą być tylko wnioski złożone przez: Sołtysa, Rade Sołecką lub grupę co najmniej 15 Mieszkańców.

W Gminie Zamość w 2020 roku miały już miejsce dwie tego rodzaju sytuacje – w sołectwach Lipsko i Jatutów (zebrania 1 marca). 21 marca 2020 roku będzie zebranie wiejskie w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w Wólce Panieńskiej.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
9.03.2020 r.