Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

6242

Październikowe wybory Wójta i Radnych Rady Gminy Zamość nie zakończyły procesu kształtowania się samorządowych organów VIII kadencji. Przed nami jeszcze wybory Sołtysów – organów wykonawczych Sołectw, oraz wybór Członków Rad Sołeckich, które mają wspierać Sołtysów w realizacji zadań.

Zgodnie z zapisami statutów Sołectw Gminy Zamość na organizację zebrań wiejskich mamy czas do 21 maja 2019 roku – 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy. Inne gminne uwarunkowania wskazują jednak na potrzebę zakończenia ich do końca lutego. Poniżej przedstawiamy terminy zebrań, które odbędą się w styczniu. Informacja o pozostałych terminach będzie ogłoszona w kolejnym wydaniu Biuletynu i na gminnej stronie www.
Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich dokonywać będziemy zgodnie z prawnymi regulacjami nowych statutów sołectw. W dalszej części Biuletynu prezentujemy ich pełny tekst. Zachęcam do zapoznania się z nim. Tutaj chcę podkreślić tylko najważniejsze postanowienia statutów dotyczące organizacji najbliższych zebrań. Wyboru sołtysa i członków rad sołeckich dokonuje zebranie wiejskie na okres pięciu lat. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zamość. Nie trzeba więc być zameldowanym w sołectwie, wystarczy dopisać się do listy wyborców. Można to uczynić każdego dnia w godzinach pracy Urzędu Gminy Zamość/pokój nr 14. Do organów sołectwa może kandydować osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zamość. Prawo nie zabrania łączenia funkcji sołtysa i radnego Rady Gminy. Podobnie jest w przypadku kandydowania na członka Rady Sołeckiej. Mamy nowy tryb zgłaszania kandydatów do objęcia wspomnianych powyżej funkcji. Kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej trzeba zgłaszać w formie pisemnej. Druk zgłoszenia będzie dostępny na www.gminazamosc.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Zamość w Biurze Obsługi Interesanta. Pisemne zgłoszenia można składać w trakcie zebrania wiejskiego lub w Urzędzie Gminy (biuro podawcze) w okresie siedmiu dni roboczych przez terminem zebrania wiejskiego. Nie trzeba zbierać podpisów poparcia. Do zgłoszenia składanego w Urzędzie trzeba dołączyć pisemną zgodę kandydata. Pisemna zgoda nie jest konieczna, gdy zgłoszenie składane jest w trakcie zebrania i jest na nim kandydat – wówczas może wyrazić swoją wolę ustnie. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zebranie wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym. Ustawa o samorządzie gminnym nie daje możliwości przeprowadzenia innego głosowania, nawet w przypadku tylko jednego kandydata. Rada Sołecka może składać się z 3–7 osób. Decydują o tym uczestnicy zebrania przed rozpoczęciem głosowania.
Zapraszam Mieszkańców na zebrania wiejskie. Będę osobiście na wszystkich, więc to także okazja do rozmów o sołeckich i gminnych sprawach. Następne wybory samorządowe dopiero w 2023 roku. W tym czasie to zebrania wiejskie są miejscem i czasem samorządowej demokracji. Nic samo się nie dzieje. Nie zostawiajmy innym załatwiania naszych sołeckich i gminnych spraw. Zachęcam do udziału w zebraniu, do zapoznania się z treścią statutu sołectwa, i do dyskusji poprzez www.gminazamosc.pl/zakładka „zadaj pytanie Wójtowi”. W ten sposób też można szerzej porozmawiać o procedurze wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich.

Wójt Ryszard Gliwiński, 17.12.2018 r.

Statut sołectwa Zarządzenie Formularz zgłoszeniowy Oświadczenia (Rada Sołecka) Oświadczenia (Sołtys)   Zarządzenie nr 28/19   Zarządzenie nr 35/19