Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jatutów

1187

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Zamość Nr L/485/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jatutów położonej w Gminie Zamość, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bez prognozy oddziaływania na środowisko).

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisów dotyczących zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w granicach obszaru wyznaczonego w Uchwale Nr L/485/18 Rady Gminy Zamość z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jatutów.

Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniach od 14.08.2019 r. do 03.09.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Zamość, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 oraz projekt udostępnia się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zamość.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość, w godzinach 9:00 – 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcje planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do dnia 18.09.2019 r.:
– w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość,
– ustnie do protokołu,
– jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.” na adres: gmina@zamosc.org.pl

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zamość.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński

Projekt uchwały