Gminny konkurs fotograficzny

324

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem ogłasza VI edycję konkursu fotograficznego „Skarby Gminy Zamość – Miejsca Nieznane w Gminie Zamość 2019” pod patronatem Wójta Gminy Zamość. Zapraszamy do udziału; poniżej zarys regulaminu.

CELE KONKURSU: Odkrywanie nowych miejsc i nieznanych zabytków kultury i przyrody. Wszechstronna prezentacja Gminy Zamość. Popularyzacja wydarzeń i zmian kulturowych zachodzących w Gminie Zamość. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej Gminy na tle czterech pór roku.

ZAŁOŻENIA:

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnik może zgłosić na konkurs od 3 do 5 fotografii.
 3. Zalecany przez Organizatora format fotografii to 24×30 cm, minimalny format zdjęć 15×21 cm; technika wykonania fotografii jest dowolna.
 4. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce wykonania fotografii oraz imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, adres e-mail.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
 6. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia (a w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego uczestnika), oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora, wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych (a tym samym oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych) w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r., ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” (dane osób biorących udział w konkursie zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu) – szablony wymaganych dokumentów są dostępne do pobrania na stronie Biblioteki: http://bibliotekamokre.pl/2019/11/19/skarby-gminy-zamosc-2019/.
 7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Biblioteki i jej filii.
 8. Fotografie nagrodzone, wyróżnione i wybrane do publikacji pokonkursowej (albumu) przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
 9. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na udostępnianie danych osobowych, należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116; 22–400 Zamość – do dnia 07.12.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
 2. Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana na Facebooku Biblioteki i stronie www.bibliotekamokre.pl, a laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie lub e-mailowo. Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki.
 3. Więcej informacji pod nr tel. (84)616 65 64; e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl

Serdecznie zapraszamy!