Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

640

Od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
dla hodowców bydła i producentów mleka
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Rolnik w 2019 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Producent rolny może ubiegać się również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka podają średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku udokumentowaną zaświadczeniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie, w drugim terminie nie jest wymagany.