Czy droga przy, której mieszkam może być zrobiona tzn. wylany asfalt?

921

Dzień dobry, chciałabym zapytać czy z uwagi na otrzymanie od państwa dużych środków na modernizacje dróg gminnych i innych droga przy, której mieszkam może być zrobiona tzn. wylany asfalt. Chodzi tu o drogę w Wólce Panieńskiej, łącznik od Pana …….. w górę.  Będę wdzięczna za info. Pozdrawiam.

26.02.2019 r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
O nowym rządowym programie Fundusz Dróg Samorządowych jest ostatnio bardzo głośno w przestrzeni publicznej. O bardzo dużych pieniądzach dla Województwa Lubelskiego na budowę dróg mówili w trakcie konferencji prasowej Wojewoda Lubelski i Starosta Zamojski. Niestety wciąż brakuje szczegółów wyrażonych w formie pisanych decyzji, a tylko to może pozwolić Samorządom na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Nabór konkursowy wniosków w naszym województwie miał być ogłoszony 01.03.2019 r. ale nadal nie stało się to faktem. Jedyne pismo jakie otrzymaliśmy w tej sprawie od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nosi datę 15 stycznia 2019 roku. Z pisma tego wynika, że nie ma jeszcze informacji o przewidywanej wysokości środków dla województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz gminnych 2019 roku. Nie wiadomo więc też ile będzie środków do podziału pomiędzy Gminy na budowę nawierzchni dróg gminnych. Nie ma również szczegółów dotyczących kryteriów oceny składanych w procedurze konkursowej wniosków Gmin. W piśmie z 15 stycznia podane są zasady ogólne oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Dofinansowanie będzie można uzyskać na budowę nawierzchni dróg zaliczanych do kategorii dróg publicznych. Projekt budowlany drogi powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku i 30 maja 2000 r. Gmina będzie mogła w jednym naborze konkursowym złożyć tylko 2 wnioski. Każdy wniosek zakwalifikowany do oceny merytorycznej będzie oceniany w oparciu o następujące kryteria: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej jednostek samorządowych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Jak wspomniałem powyżej     w piśmie brak szczegółów za co będą przyznawane wnioskom punkty, które zdecydują czy oceniany wniosek otrzyma dofinansowanie. Jakie wnioski z powyższego? Nie będzie można ubiegać się o dofinansowanie budowy nawierzchni gminnych dróg osiedlowych  i wewnętrznych, które nie mają parametrów umożliwiających wpisanie ich do sieci dróg publicznych. Parametry te to  nie tylko szerokość pasa drogowego, ale także ich znaczenie dla ciągłości sieci gminnych dróg publicznych powiązanych drogami o wyższej kategorii – powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. Minimalne założenia jakie trzeba przyjąć do opracowania projektu budowlanego to 5,5 m szer. nawierzchni asfaltowej oraz 2 x po 0,75 m poboczy. Czyli potrzeba minimum 7 m szer. pasa drogowego. Oczywiście to zbyt mało, gdyż pozostaje jeszcze do rozwiązania problem odprowadzania z drogi wód opadowych. Takie minimalne założenia projektowe nie dają raczej szans na pokonanie wniosków innych Gmin w wyścigu po rządowe pieniądze. Co będzie dodatkowo oceniane nie wiemy. W poprzednich latach w ramach naboru do rządowego programu na budowę dróg oceniane były  chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych. Dodatkowe punkty można było uzyskać za budowę drogi łączącej drogi wyższej kategorii – powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Także za zlokalizowane przy drodze tereny inwestycyjne, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, obiekty publiczne. Droga o której Pani pisze nie jest w sieci dróg publicznych, ma szerokość w liniach rozgraniczających 4-5 m i nie ma możliwości poszerzenia jej do parametrów wskazanych w rozporządzeniu Ministra, ma także bardzo duży spadek w kierunku drogi krajowej nr 74. Stąd wniosek, że nie możemy jej zgłaszać w konkursie programu Funduszu Dróg Samorządowych. Będziemy ubiegać się o dofinansowanie budowy nawierzchni dróg publicznych. Z tym związane są konkretne konsekwencje w zakresie gospodarowania gminnymi finansami. Uruchomienie programu rządowego oznacza między innymi zmniejszenie puli gminnych pieniędzy na budowę nawierzchni dróg osiedlowych i wewnętrznych, gdyż trzeba będzie zabezpieczyć środki budżetu na wkład własny (prawdopodobnie 45% kosztów robót budowlanych + koszty inspektora nadzoru) dla budowy nawierzchni dróg publicznych, jeśli dostaniemy na nie rządowe pieniądze. Dlatego uruchomienie rządowego programu raczej opóźni realizację budowy nawierzchni dróg innych niż publiczne. Ale to tylko dzisiejsze myśli oparte na braku konkretnych danych dotyczących finansów gminnych lat 2020 -2023. Nie wiemy jakie dochody przekazywał nam będzie w tych latach Minister Finansów i nie wiemy ile w 2019 roku oraz kolejnych latach kosztowała nas będzie reforma oświatowa. O tym warto przeczytać w najbliższym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość. W wersji elektronicznej jest on dostępny na www.gminazamosc.pl   Więcej o planach gminnych inwestycyjnych lat 2020-2023 w zakresie budowy dróg dopiero w IV kwartale 2019 lub na początku przyszłego roku.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
11.03.2019 r.