Ile kosztował plan (projekt) zagospodarowania przestrzennego Szopinka? Dla kogo wykonuje się takie plany?

3985

Ile kosztował plan (projekt) zagospodarowania przestrzennego Szopinka? Dla kogo wykonuje się takie plany?

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Szopinka rozpoczęliśmy jeszcze w 2008 roku. Dotychczas na prace z nim związane z gminnego budżetu wydano 30 130,67 zł. Do zapłacenia po uchwaleniu planu przez Radę Gminy pozostało jeszcze 38 798 zł Urbanistom, oraz kilkaset złotych ogłoszenia w prasie. Łącznie więc będzie nas to kosztowało około 69 300 zł. Obecnie projektanci – Urbaniści rozpatrują wnioski Właścicieli nieruchomości składane w trakcie wyłożenia projektu planu, jakie miało miejsce w m-cu styczniu i lutym, nanoszą też zmiany wynikające z pozytywnego rozpatrzenia wniosków. Jest ich taka ilość, że konieczne będzie kolejne publiczne wyłożenie projektu planu i zbieranie po raz kolejny uwag. Dopiero później projekt planu i nie uwzględnione przez Projektantów i Wójta wnioski zostaną przedłożone Radzie Gminy.
Gmina realizuje zadania mające charakter publiczny– zaspakaja zbiorowe potrzeby Mieszkańców. Zapis ten ma szczególne znaczenie w przypadku opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) takich jak w Szopinku. Gmina nie posiada tutaj terenów „komunalnych” dla których chciałaby opracowywać mpzp. Podjęto więc trud opracowania planu za publiczne pieniądze dla Mieszkańców Szopinka i Właścicieli nieruchomości położonych w tym Sołectwie. Interesem Gminy jako ogółu Mieszkańców było planistyczne uporządkowanie działań podejmowanych indywidualnie przez Właścicieli – duże ilości podziałów nieruchomości w celu wydzielenia działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Oczywiście przyszłościowy cel Gminy realizowany przez opracowanie mpzp Szopinka to także nowi Mieszkańcy i w związku z tym przyszłe (dalekie i trudne dzisiaj do określenia) dodatkowe dochody do gminnego budżetu. Plany zagospodarowania przestrzennego to decyzje na wiele lat, nie tylko na dzisiaj.
Publiczny zbiorowy a nie indywidualny charakter zadania oznacza konkretne uwarunkowania i trudności. Trzeba próbować pogodzić interesy wszystkich Właścicieli nieruchomości. W takiej sytuacji nie zawsze można w całości uwzględnić indywidualny interes konkretnego Właściciela nieruchomości. W przypadku opracowań mpzp widać wyraźnie że charakter publiczny zbiorowy zadania gminnego oznacza potrzebę i konieczność dostosowania się poszczególnych Mieszkańców – w tym przypadku Szopinka, do potrzeb całego Sołectwa. To jest właśnie samorząd – Mieszkańcy i łączące ich określone terytorium.
Procedura opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) jest bardzo rozbudowana, uregulowana decyzjami Parlamentu. Osobiście uważam, że kolejne jej etapy są niewłaściwie ułożone – powodują wydłużenie procesu opracowania oraz nie pozwalają na oszczędniejsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. W całym procesie główna decyzja usytuowana jest poza Nami, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – które wydaje zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. W przypadku mpzp Szopinka mieliśmy tutaj duży problem – Ministerstwo wykluczyło Nam z opracowania znaczne obszary przewidziane w pierwotnym projekcie planu do wyłączenia z produkcji. W ten sposób w Warszawie podjęto decyzje o pomniejszenie kręgu Właścicieli nieruchomości dla których opracowujemy mpzp.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) są opracowaniami planistycznymi nie należący do kategorii zadań obowiązkowych Gminy. W znaczeniu szerokim oznacza to, że Gminy nie muszą ich posiadać. Mpzp jeśli jest już opracowywany musi być jednak zgodny z ustaleniami zawartymi w innym dokumencie planistycznym, który Gminy są zobowiązane posiadać – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Studium). Krótko mówiąc rozstrzygnięcia przyjęte w mpzp nie mogą być sprzeczne z zapisami Studium. Nasze gminne Studium przyjęte zostało uchwałą Rady Gminy Zamość nr XXX/261/98 z dnia 16 czerwca 1998r. Później było kilka zmian. Studium przewiduje w Szopinku tereny przeznaczone wyłącznie do prowadzenia produkcji rolniczej. Tych terenów nie można było objąć opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan nie może więc obejmować interesów Właścicieli nieruchomości położonych w tym obszarze. Muszą się z tym pogodzić. Czasu na zainteresowanie swoimi sprawami było sporo przed 2008 rokiem. Trzeba szukać wiedzy, interesować się sprawami gminnymi i sołeckimi. Nie ma prawnego przymusu ale też i technicznej możliwości dotarcia indywidulanie do każdego Mieszkańca z samorządowymi informacjami. Są media, internet, Biuletyn Samorządu Gminy Zamość. Można przejść i zapytać w Urzędzie czy też u Sołtysa lub Radnego. Samorząd to także obywatelska aktywność.
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Szopinka zakończymy w 2013 roku. Nie wszyscy będziemy zadowoleni z finału. Osobiście nie myślałem, że będzie to trwało tak długo. Moje finałowe odczucia więc też nie są zbyt budujące. Czy podejmiemy kolejne próby opracowań planistycznych dotyczących Szopinka, o mniejszym już zakresie?. Na to pytanie nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć pozytywnie. Przy obecnych procedurach oraz zachowaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rolnictwa Wsi wydaje się to niecelowe. W skali gminnej posiadamy już dużą ilość terenów dla których mamy opracowane miejscowe plany zagospodarowania – można realizować budownictwo jednorodzinne.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński