Anioły, aniołki, aniołeczki – XI edycja

1776

Regulamin XI edycji konkursu Anioły, aniołki, aniołeczki pod patronatem Wójta Gminy Zamość

ORGANIZATOR
• Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116, 22-400 Zamość tel./fax. 84 6166564, mail – biblioteka.mokre@nullbpgz.pl

UCZESTNICY
• Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe oraz całe rodziny.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

TECHNIKA I FORMAT
• Na konkurs można złożyć prace wykonane w różnych technikach plastycznych z następujących materiałów: masa solna, glina, modelina, gips, mydło, drewno, papier, tkanina, metal, drut i itp.
• Organizatorzy oczekują prac przestrzennych, malarskich, rzeźb i płaskorzeźb.
• Prace z gliny muszą być wypalone, a z masy solnej i modeliny utrwalone poprzez utwardzenie.
• Format prac jest dowolny.

TEMAT
• Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać Anioła.
• Konkurs ma na celu upowszechnienie inicjatyw twórczych, stworzenie możliwości
prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi oraz kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

OPIS PRAC
• Każdy uczestnik powinien wypełnić oświadczenie oraz metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dołączyć ją w sposób trwały do pracy (druk oświadczenia dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Mokrem oraz na stronie Internetowej http://bibliotekamokre.pl/ i www.gminazamosc.pl ).
• Metryczka powinna zawierać następujące dane: Imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu, adres szkoły, telefon szkoły/nauczyciela lub opiekuna/uczestnika. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

TERMIN SKŁADANIA PRAC
• Prace należy złożyć w terminie do 30 grudnia 2016 w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem 116; 22-400 Zamość. Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00.

WYSTAWA I WRĘCZENIE NAGRÓD
• Autorzy najlepszych prac ocenionych przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Biblioteki otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
• O terminie wystawy i wręczeniu nagród organizator poinformuje na stronie Internetowej Biblioteki, Gminy Zamość oraz Facebooku.
INFORMACJE DODATKOWE
• Prace nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie prac na konkurs autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatorów prawa autorskie (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.).
• Osoby zgłaszające się do konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość z/s w Mokrem swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
• Jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie prac, które wpłynęły na konkurs.
• Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 6166564

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem

Zgody (osoby niepełnoletnie) Zgody (osoby pełnoletnie)