Analiza sprawozdania finansowego pokazuje, że Gmina się coraz bardziej zadłuża. ..

975

Analiza sprawozdania finansowego pokazuje, że Gmina się coraz bardziej zadłuża. Potrzeby kredytowe są coraz większe, z drugiej zaś strony wpływy z należnych podatków nie rosną – to chyba coś jest nie tak.

Witam. Dziękuję za e-mail. Zagadnienie, które porusza jest bardzo złożone. Nie da się sensownie odpisać kilkoma zdaniami. Zamierzałem odpowiedzieć na e-mail na łamach BIULETYNU SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Sierpniowe i wrześniowe wydarzenia w Gminie związane z poszukiwaniem gazu z łupków w Zawadzie odłożyły nieco plany w czasie. Dlatego też moja odpowiedź jest mocno opóźniona. Za to przepraszam. W miesiącach listopadzie i grudniu na łamach BIULETYNU przedstawię szczegóły dotyczące gminnych efektów pozyskiwania środków unijnych w latach 2009-2012 oraz gminnego zadłużenia. Dzisiaj krótko, podstawowe informacje.
Zawarta w wypowiedzi teza nie przedstawia właściwego obrazu sytuacji. Od 2011 roku Gmina zadłuża się coraz mniej, w latach 2013-2015 poziom nowego zadłużenia będzie utrzymany w granicach 3-4 mln. zł. To oczywiście powoduje spadek łącznego zadłużenia, co obrazuje poniższe zestawienie. W roku 2015 powinno ono wynosić około 23% dochodów. Poniższe cyfry potwierdzają także, że dochody rosną – przynajmniej do 2012 roku.

2009 r. w zł
2010 r. w zł
2011 r. w zł
2012 r. w zł
Dochody budżetu w roku
42.377.147
48.945.837
51.064.276
53.279.742
Poziom zadłu­że­nia na koniec roku
12.287.231
20.514.152
22.322.075
19.053.648
Pro­cen­towa rela­cja – adłu­że­nie / dochod
28,99%
41,91%
40,14%
35,28%

Pisząc powyższe warto podkreślić, że wszystkie gminne kredyty przeznaczone zostały na finansowanie inwestycji. Nie kredytowano wydatków bieżących.  Pięć nowych sal gimnastycznych przy szkołach, wyremontowane obiekty szkolne, boisko Orlik 2012,  place zabaw, odnowione świetlice wiejskie, dziesiątki kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, ujęcie wody pitnej, nowe nawierzchnie dróg gminnych i powiatowych, chodniki, itd. Na to braliśmy kredyty. W okresie finansowym Unii Europejskiej 2007-2013 można było uzyskać dofinansowanie do budowy sal gimnastycznych, dróg gminnych. Dzisiaj już wiemy, że w kolejnym okresie 2014-2020 pieniędzy unijnych na to nie będzie. Dobrze więc wykorzystaliśmy dany nam czas w tym zakresie. To tylko krótkie myśli. Jak już wspomniałem więcej w BIULETYNIE.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński