Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość

1263

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość obejmującego obszary wskazywane pod zabudowę mieszkaniową i usługową w miejscowościach: Płoskie, Sitaniec (obręb Sitaniec Błonie), Kalinowice, Wólka Panieńska, Lipsko (obręb Topornica), Szopinek oraz zmiany zapisów określających powierzchnię pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy Zamość, w dniach od 11 czerwca do 2 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość w godz. od 9:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium oraz w prognozie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość (sala konferencyjna) w godz. 12:30-14:00
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów zmiany studium oraz prognoz oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość,
– ustnie do protokołu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@zamosc.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2014r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński