Ogłoszenie o wyborze ofert

1049

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2014 roku, opublikowane na stronie internetowej Gminy Zamość przez Ośro­dek Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, dotyczące świadczenia usług pro­wa­dze­nia zajęć aero­biku  w świetlicy wiejskiej w Szopinku w ramach zada­nia  „Pro­mo­cja aktyw­nego trybu życia – zaję­cia rekre­acyjne dla kobiet” wpłynęły oferty:

  1. Zajęcia Sportowe i  Rekreacyjne  Edyta Zając
  2. Iwona Chrzan Centrum Zdrowia i Rekreacji „Iwona”

Do realizacji wybrano ofertę firmę: Zajęcia Sportowe i  Rekreacyjne  Edyta Zając.