Zmiany w ubieganiu się o świadczenia rodzinne

1115

Wykaz dokumentów, które (odnośnie do sytuacji rodzinnej) należy złożyć na nowy okres zasiłkowy 2012/2013:1. Kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz małżonka,2. Akty urodzenia dzieci w oryginale (dotyczy dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego), 3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od niepełnosprawności, kserokopia wraz z oryginałem do wglądu, 3. Oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko, w roku szkolnym 2012/2013, 4. Zaświadczenia wydane przez urząd skarbowy lub oświadczenia o dochodzie uzyskanym w roku 2011, 5. Zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2011, 6. Oświadczenie lub zaświadczenie wydane przez urząd gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2011, 7. Kserokopie informacji PIT 11 i PIT 37 za rok 2011, wraz z oryginałami do wglądu.
Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej; 2. W przypadku osób korzystających z funduszu alimentacyjnego – kserokopia wraz z oryginałem decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 3. Zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach lub bezskuteczności alimentacji za rok 2011.
Osoby samotnie wychowujące dziecko: 1. Kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka; 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka. Osoby uprawnione do urlopu wychowawczego: 1. Oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego; 2. Oświadczenie lub zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 3. Oświadczenie lub zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
Osoby, które utraciły zatrudnienie:1. Kserokopia świadectw pracy wraz z oryginałami do wglądu; 2. Kserokopie informacji PIT 11 i PIT 37 za rok 2011 wraz z oryginałami do wglądu.
Osoby, które podjęły zatrudnienie, rozpoczęły działalność gospodarczą lub uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stażu w PUP: 1. Kserokopia umów o pracę wraz z oryginałami do wglądu – dotyczy osób, które podjęły zatrudnienie w 2011r. Obowiązek ten dotyczy również osób, które podjęły zatrudnienie przed 2011 r., a nie zgłosiły tego faktu, (nie dotyczy umowy o dzieło – w tym przypadku prosimy o dostarczenie kserokopii umowy wraz z oryginałem; 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o przychodzie, pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, należny podatek, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – dotyczy osób, które nie zgłosiły podjęcia zatrudnienia; 3. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej – kserokopię decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 4. W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub odbywających staż – decyzję przyznającą zasiłek lub staż.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
Składanie wniosków od 1 września 2012 r. odbywać się będzie w dziale świadczeń rodzinnych w pokoju nr 112, w następujących godzinach: wtorek – środa od godziny 11.30 do godziny 15.30, czwartek – piątek od godziny 7.30 do godziny 11.30, telefon kontaktowy: 84 638 52 01 wew. 23.
Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2012 r. Ponadto informujemy, iż: 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2012 r; 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2012 r.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wniosek powinien zawierać: 1. Dane dotyczące członków rodziny, w tym; imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serie i numer dowodu osobistego lub paszportu; 2. Oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu; 3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1. Zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, zawierające informację o wysokości: a) dochodu, b) składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, c) należnego podatku
2. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym: a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, h) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, i) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
4. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – obowiązuje od 1 lipca 2011r. na podstawie ustawy deregulacyjnej.
5. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
6. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.
7. W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
8. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń na wniosek osoby, która przebywa na terenie danej miejscowości bez zamiaru stałego pobytu, wszczyna organ właściwy ze względu na miejsce pobytu wierzyciela. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy ze względu na miejsce pobytu wierzyciela występuje do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania wierzyciela o potwierdzenie, że na wskazaną we wniosku osobę nie wypłaca się świadczeń.
Składanie wniosków od 1 sierpnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 94, 22‒400 Zamość, w dziale funduszu alimentacyjnego pokój nr 111A, w następujących dniach i godzinach: wtorek – środa godz.. 11.30 – 15.30, czwartek – piątek w godz. 7.30 – 11.30, telefon kontaktowy: 84 638 52 01, wew. 12.