Zawiadomienie Starosty Zamojskiego

1157

Starosta Zamojski na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z dn. 8.10.2010 r. Dz.U. Nr 193, poz.1) zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, (22-400 Zamość, ul. Przemysłowa 4) w pokoju nr 18 na parterze w terminie od 14.09.2012 r. do 04.10.2012 r. w godzinach od 730 do 1530 (we wtorki od 800 do 1600) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Zamość obejmujący obręby ewidencyjne: Białobrzegi, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Kolonia Bortatycze, Chyża, Kolonia Chyża, Łapiguz, Mokre Las, Płoskie, Siedliska, Siedliska Las, Sitaniec Błonie, Kolonia Sitaniec, Sitaniec Wolica, Wielącza Zarudzie, Zarzecze, Wysokie i Zawada.

Dokumentacja tego projektu składająca się z:

  • rejestru budynków;
  • rejestru gruntów;
  • rejestru lokali;
  • kartoteki budynków;
  • kartoteki lokali;
  • mapy ewidencyjnej;

opracowana została na podstawie art. 4 ust.1a i art.20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. Nr 38, poz. 454).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i częściową modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.