Informacje o projekcie „Z psedskola do szkoły” realizowanym w Zespole Szkół w Żdanowie

812

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Gminy Zamość (rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) od 01.09.2012 r. w Zespole Szkół w Żdanowie tworzony jest oddział przedszkolny (20-osobowy) dla 4-5 latków w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost liczby dzieci 4-letnich z Gminy Zamość uczestniczących w edukacji przedszkolnej i osiąganie sukcesów w dalszej edukacji szkolnej. Po zakończeniu realizacji projektu tj. od 16.08.20014 r. do 15.08.2016 r. Gmina Zamość zapewni funkcjonowanie powstałego punktu przedszkolnego. W ramach realizacji projektu zostaną przygotowane dla dzieci pomieszczenia: sala dydaktyczna, sala do zajęć sportowych i tanecznych, łazienka, szatnia oraz wyodrębniona część stołówki szkolnej (pomieszczenia w pełni wyposażone w nowe meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne).

Dzieci objęte będą różnorodnymi zajęciami:
– dydaktycznymi z podstawy programowej
– logopedycznymi
– korekcyjnymi
– teatralnymi
– tanecznymi
– z j. angielskiego
– plastyczno-technicznymi
– ekologicznymi
– rozwijającymi zainteresowania (koła)
– dydaktyczno-wyrównawczymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone będę przez nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. Pomoce dydaktyczne, zestawy podręczników, zeszyty ćwiczeń, przybory szkolne (dla każdego dziecka) zostaną zakupione z funduszy unijnych. W czasie trwania projektu dzieci objęte będą opieką lekarską i pielęgniarską (diagnoza wad postawy i zakwalifikowanie do grup ćwiczeniowych). Ponadto zaplanowano spotkania integracyjne i  okolicznościowe dla rodziców i rodzin 4-5 latków (np. spektakle teatralne). W czasie 10-godzinnego pobytu  w oddziale przedszkolnym dzieci otrzymają nieodpłatnie zestaw żywieniowy (śniadanie, obiad, podwieczorek). W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 zajęcia zaplanowane są od 01.09. do 31.07 (sierpień-wakacje). Czas trwania zajęć od 630 do 1630 (zgodnie z oczekiwaniami rodziców).

Ogólny koszt projektu to 548 548,19 , w tym: 466 265,94 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 82 282,25 wkład własny gminy Zamość. Koszt przypadający na 1 dziecko to 21 098,00 zł.

Za realizację projektu odpowiedzialni są: nauczyciele prowadzący zajęcia, koordynator projektu, Dyrektor Zespołu Szkół w Żdanowie i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość.

Osoby zainteresowane posłaniem dziecka do oddziału przedszkolnego proszone są o  składanie  pisemnych  wniosków  w sekretariacie Zespołu Szkół w Żdanowie  w dniach 16 – 26  sierpnia 2012 ( poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00). Do wniosku należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną kwalifikującą do pierwszeństwa w naborze.

Informuje się, iż w przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci o przyjęciu do oddziału przedszkolnego będzie decydowała komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Żdanowie. Zgodnie z treścią założeń projektu przy naborze będą brane pod uwagę następujące uwarunkowania – liczba przyjętych dzieci (20), wiek( 4-5 lat), płeć (11 dziewczynek, 9 chłopców ). Zgodnie z treścią projektu, do oddziału w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci czteroletnie, w następnej  pięcioletnie z terenu Gminy Zamość wg. następujących kryteriów:
1). Trudna sytuacja materialna rodziny (zaświadczenie z GOPS)
2). Wady rozwojowe dziecka (zaświadczenie o niepełnosprawności)
3). Oboje rodzice pracujący (potwierdzenie z zakładów pracy)

Pozostałe dzieci wg. kolejności zgłoszeń.

Wójt Gminy Zamość