Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

905

Trwa realizacja projektu systemowego pt. „Szansa dla najmłodszych” w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007‒2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt rozpoczął się 1 września 2011 r. Realizacja tego projektu zapewnia każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, podnosi jakość pracy szkoły, gwarantuje uczniom twórczy i wszechstronny rozwój osobowości. Projekt ma na celu odpowiednie wspomaganie w tym zakresie, pochylanie się z troską nad uczniami nie tylko tymi, którzy mają trudności, ale też uczniami zdolnymi, chętnie rozwijającymi swoje pasje czy zainteresowania. Zajęcia prowadzone we wszystkich szkołach sprzyjają rozwojowi jednostki, kształceniu zmierzającemu do niwelowania niekorzystnych różnic między uczniami i pobudzania ich do twórczego działania. Aktywizacja działalności poznawczej dziecka odbywa się poprzez zabawy i gry dydaktyczne, co stanowi ważny czynnik optymalizujący proces wychowania i nauczania wczesnoszkolnego. Uruchamiane w ten sposób mechanizmy orientacyjno – poznawcze, motywacyjne i społeczno – wychowawcze w zachowaniu dzieci przyczyniają się w zależności od rodzaju zajęć do minimalizowania trudności i niepowodzeń w nauce szkolnej, są również źródłem osiągania sukcesów i pożądanych wyników. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, rozwijają umiejętności czytania i pisania, pokonują trudności matematyczne. Na zajęciach logopedycznych dzieci przyswajają sobie język otoczenia, uczą się poprawnego wypowiadania słów i głosek. W kilku szkołach prowadzone są zajęcia dla dzieci z wadą postawy, na których wykorzystywany jest zakupiony sprzęt specjalistyczny. Zajęcia rozwijające zainteresowania takie jak: matematyczne, humanistyczne, plastyczne, muzyczne, ruchowe, dają możliwość uczniom poszerzenia swoich umiejętności oraz wzbogacenia wiedzy. Nauczyciele opracowują tematy zajęć, dbają, aby były ciekawe, przyciągające uwagę ucznia. Ponadto szkoły pozyskały bogaty zestaw pomocy dydaktycznych i sprzęt specjalistyczny, który jest nieodzownym elementem pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Jadwiga Adamczyk