Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Zamość w miejscowościach Mokre, Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, Szopinek

1148

Informuję, że aktualnie przygotowujemy wniosek na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Zamość w miejscowościach Mokre, Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, Szopinek”, która miałaby miejsce w 2013 r. Powyższy projekt związany jest z budową przyłączeń kanalizacyjnych zamieszkałych budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Na finansowanie realizacji tego zadania będziemy się starać o pozyskanie bezzwrotnej dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – 45% kosztów netto wykonania przyłącza. Pozostałe koszty budowy przyłącza  – 55% wartości brutto ponosi właściciel nieruchomości. ( z podatkiem VAT)

Gminny program budowy podłączeń w skrócie przedstawia się  następująco:

 • Samorząd Gminy Zamość realizuje inwestycję na podstawie podpisanych umów cywilno – prawnych z Właścicielem nieruchomości, na której będzie wykonane przyłącze.
 • Udział finansowy Właścicieli nieruchomości w kosztach budowy przyłącza będzie rozliczany indywidualnie, zależnie od długości przyłącza i kosztów jego budowy.
 • Dokumentacja techniczna na wykonanie przyłączy realizowana będzie przez Gminę Zamość. Zadanie będzie finansowane z wpłat Właścicieli przyłączanych nieruchomości.
 • Po opracowaniu dokumentacji technicznej Gmina Zamość złoży wniosek w NFOŚiGW o ujęcie w programie na rok 2013 dotacji na realizację przedmiotowego zadania.
 • Termin technicznej realizacji zadania do końca 2013 roku – oczywiście w przypadku pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie środków NFOŚiGW.
 • Gmina Zamość wyłoni wykonawcę prac budowlanych w postępowaniu przetargowym i rozliczy ostateczny udział Właściciela nieruchomości w kosztach budowy przyłącza wg wybranej oferty przetargowej.
 • Przystępując do wspólnej realizacji inwestycji Właściciel nieruchomości przyjmuje w/w i określone poniżej warunki.
 • W przypadku nie pozyskania dotacji na realizację zadania Właściciel nieruchomości otrzyma opracowaną dokumentację techniczną.

Przykładowy kalkulowany montaż finansowy wykonania przyłącza o długości 10 mb wygląda następująco:

Koszt wykonania dokumentacji technicznej = 1.100 zł

Koszt wykonania prac budowlanych = 2.000 zł. W kwocie tej:

 • studzienka kanalizacyjna 400 mm = koszt 850 zł (sztuka)
 • wykonanie 10 mb przyłącza z pozostałym materiałem i obsługą geodezyjną = 1100 zł, przy założeniu 1 mb przyłącza kanalizacyjnego z rury 160 mm koszt 110 zł, w przypadku realizacji prac wykopem otwartym,
 • koszt obsługi inwestorskiej 50,00 zł.

Łączne kalkulowane powyższe koszty wykonania przyłącza do nieruchomości= 3 100,00 zł.

W przedstawionym powyżej schemacie montaż finansowy zadania może wyglądać następująco:

 • Dotacja NFOŚiGW = 1 395,00 zł (45% kosztów netto  bez podatku VAT)
 • Środki Właściciela nieruchomości wpłacane do budżetu Gminy = 1 705,00 zł

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej oferty powinny:

 • Wypełnić deklarację i dostarczyć ją do Urzędu Gminy pok. nr 1 – biuro obsługi interesanta  do dnia 16.11.2012r., do godz. 15.30
 • Podpisać umowę cywilno – prawną dotyczącą wspólnej realizacji inwestycji z Gminą Zamość, w której zostanie określona kwota udziału finansowego Właściciela nieruchomości
 • Wpłacić na konto Gminy Zamość środki finansowe określone w umowie. Kwotę 1.100,00 zł brutto za opracowanie dokumentacji technicznej do dnia 15.01.2013 r. Pozostałą kwotę (za wykonanie przyłącza oraz usługę nadzoru inwestorskiego) po zawarciu aneksu  do umowy, ale nie później niż do dnia 28.09.2013 r.

Przystąpienie do gminnego programu budowy podłączeń wymaga podjęcia pilnej, ale i przemyślanej decyzji. W trakcie realizacji programu nie będzie możliwości przyłączenia się do niego  i skorzystania z dofinansowania, jak również nie będzie możliwości rezygnacji  Właściciela nieruchomości z warunków podpisanej umowy cywilno – prawnej.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński