Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

939

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Zamość w 2011 roku.

Kierownik Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość działając na podstawie pełnomocnictwa nr SAO.0113-32/07 z dnia 05.12.2007 r., art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2010r.,Nr 234, poz.1536) oraz uchwały nr II/9/10 Rady Gminy Zamość z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Zamość w 2011 roku poprzez powierzenie.

I. Wykaz podmiotów wraz z kwotami dotacji, których oferta została pozytywnie rozpatrzone w postępowaniu konkursowym:
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Echo” Zawada na zadanie:  Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej oraz udziału we współzawodnictwie sportowym zawodników z roczników 93, 94 i młodszych z terenu Gminy Zamość  na szczeblu wojewódzkim.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 15 000,00 zł.II. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 i określone są w budżecie Gminy Zamość dział 926, rozdział 92605

Zamość dnia 05.10.2011 r.

Maga Misztal