Kolektory słoneczne z dopłatami

2063

Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dopłaty udzielane są w formie dotacji w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego, który wykorzystany będzie na sfinansowanie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Reszta kosztów tj. 55% udzielanych jest w formie kredytu z banku.Osoby, które mogą ubiegać się o dopłaty to:1. Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, również budynkiem mieszkalnym w budowie,2. Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielorodzinnych.Kredyt z dotacją może być wykorzystany na sfinansowanie kosztów projektu budowlano-wykonawczego instalacji kolektorów słonecznych oraz nabycia i montażu instalacji kolektorów słonecznych.Nabór wniosków o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym.
Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem dopłaty powinny:1. Złożyć w banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt na formularzu udostępnionym przez bank oraz dołączyć dodatkowe dokumenty określone przez bank.2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. Następnie Kredytobiorca rozlicza się z bankiem na zasadach określonych przez bank.  Szczegółowe informacje można uzyskać w bankach, które zawarły umowę współpracy z funduszem: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, LUKAS Bank S.A. Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.
Więcej informacji na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl, w zakładce „Dopłaty do kolektorów słonecznych”.

Joanna Tokarska