Ewa­lu­acja pro­jektu sys­te­mo­wego „Moja szansa – EFS” reali­zo­wa­nego w latach 2008 – 2009

kapitalludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu w styczniu 2008 roku po raz pierwszy przystąpił do realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego na terenie gminy Zamość, poprzez podwyższenie statusu zawodowego i społecznego jej mieszkańców i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Projekt planowano skierować do osób bezrobotnych, nie posiadających zatrudnienia i jednocześnie będących klientami pomocy społecznej.Projektowi nadano tytuł „Moja szansa – EFS” stwarzając nowe możliwości rozwoju społecznego i zawodowego 31 osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie. W ramach realizowanego w 2008 roku projektu zaoferowano beneficjentom udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, dzięki którym osoby te nabyły umiejętności:poruszania się po rynku pracy, rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Następnie kierowane były na odpowiednie aktywne formy wsparcia dla tych osób: kursy szkolenia zawodowe, jako instrument aktywizacji edukacyjnej. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie, poprzez odpowiednie szkolenia uzyskały możliwość zmiany lub nabycia kwalifikacji, dostosowując je tym samym do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwoju osobistego w zakresie budowania poczucia własnej wartości, co dało im możliwość konfrontacji z własnymi potrzebami możliwościami oraz ograniczeniami mającymi wpływ na ich sytuację społeczno-zawodową. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu badał efektywność zastosowanych działań na podstawie ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczestników projektu. Na pytanie czy GOPS w Zamościu powinien kontynuować realizację tego typu projektów w kolejnych latach, 100% ankietowanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Oto niektóre z wypowiedzi uczestników:1) „GOPS powinien kontynuować realizację projektu ponieważ może to ułatwić wielu ludziom zmienić życie na lepsze, nie tylko zawodowo, a takiej pomocy brakuje w dzisiejszych czasach?”). Jest szansa wyrwania się z domu, poznania innych ludzi, a także zdobycia nowych doświadczeń i kwalifikacji”) „Uważam, że tak ponieważ ludzi nie stać na takie kursy a tym sposobem umożliwia im się zrealizowanie takich planów”. Takie opinie a także trafny dobór form aktywnej integracji  sprawiły, że spośród 31 osób biorących udział w projekcie , 3 osoby podjęły zatrudnienie i tego typu projekt  skierowano do kolejnych 30 osób w 2009 roku  znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Łączne wydatki projektu na przełomie dwóch lat wyniosły 318,452,95 zł, w tym dofinansowanie z EFS 285 014,58 zł. Ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego dotychczas skorzystało 61 osób w wieku aktywności zawodowej, z terenów wiejskich gminy Zamość. Uczestniczący w projekcie korzystali najczęściej ze szkoleń. Z 95 różnorodnych kursów i szkoleń skorzystało 61 osób. Tematyka szkoleń dobierana była w taki sposób, aby pomóc uczestniczącym w nich dostosować się do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno ekonomicznych. Najwięcej osób skorzystało ze szkoleń na kursach: kierowca prawa jazdy kategorii B – 36 osób, sprzedawca – 21 kobiet, kucharz-cukiernik – 20 kobiet, operator wózka widłowego – 7 osób. Ponadto uczestnicy nabyli nowe kwalifikacje w zawodach: fryzjer, kelner, opiekunka, florysta, kasjer walutowo – złotowy, pracownik obsługi kadrowo – płacowej.  Wszyscy odbiorcy projektu „Moja szansa – EFS”  – łącznie 61 osób  –   byli motywowani  do:  aktywnego sposobu poszukiwania pracy , wzrostu samooceny i inspiracji do działań, zwiększenia chęci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednak najistotniejszym efektem, który  udało się zrealizować jest znalezienie zatrudnienia przez 5 osób dotychczas uczestniczących w projekcie. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu w latach 2008-2009 roku pozwalają przypuszczać, że w kolejnych latach coraz większa liczba klientów pomocy społecznej powróci do czynnego życia społeczno-zawodowego. W 2010 roku projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn  a jego wydatki wyniosą 290 108, 56 zł. Projekt zostanie skierowany do  24 kobiet z terenów wiejskich gminy Zamość, jako znajdujących się w trudniejszym położeniu na lokalnym rynku pracy.  Oferta kierowana do uczestniczek jest niestereotypowa, nie utrzymuje poziomej segregacji rynku pracy i jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb rynku pracy poprzez kształcenie we wszystkich zawodach, również w tych dotychczas uznawanych jako męskie np. spawacz, operator wózków widłowych. W rodzinach wiejskich istnieje podział ról na typowo męskie i kobiece,co utrudnia zastosowanie rozwiązań ułatwiających kobietom wejście na rynek pracy bez konieczności wyboru między opieką nad dzieckiem a samorealizacją. Projekt przełamuje tę barierę poprzez wzmocnienie roli ojcowskiej mężczyzn, zaangażowanie ich  w obowiązki rodzinne oraz organizację wypoczynku dla dzieci.

Barbara Kulczyńska-Kot