Gdzie znajdę umocowanie prawne, że wniosek na zebraniu ma mieć formę pisemną?

425

Panie Wójcie gdzie znajdę umocowanie prawne, że wniosek na zebraniu ma mieć formę pisemną, w jakim terminie i gdzie (do kogo) ma być złożony? Czy sołtysa i radę sołecką obowiązuje taka sama forma ? W jakim składzie rada sołecka jest reprezentatywna ? Czy od roku 2017 będzie można łączyć zadania ponieważ dotychczas Pan negował takie propozycje ? 11.09.2017r. Pozdrawiam.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Procedurę prawną Funduszu Sołeckiego reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim. Niestety, w jej tekście nie ma odpowiedzi na wszystkie Pana i moje pytania. Nie znajdziemy w ustawie żadnych rozstrzygnięć w jakiej formie ma być złożony wniosek. O interesującym Pana zakresie regulacji prawnych mówi tylko Art. 5. Ustawy – cytuję „1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku. 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.” Tyle i nic więcej, dalej stosowanie szerokiego polskiego prawa i logika postępowania. Moim zdaniem pisemność wniosku złożonego przez 15 Mieszkańców wynika z konieczności udokumentowania wymogu jego akceptacji przez grupę Mieszkańców. Na potrzebę składania wniosków w formie pisemnej (także przez Sołtysa i Radę Sołecką) może też wskazywać powyższy zapis ustawowy mówiący o uzasadnieniu wniosku. Można sobie oczywiście wyobrazić dokumentowanie uzasadnienia poprzez zapisy w protokole. Trudniej w tej formie przyjąć dokumentowanie poparcia dla wniosku 15 Osób. W Gminie przyjęliśmy dla prawnego bezpieczeństwa pisemność składanych wniosków. Wniosek ma być głosowany w trakcie zebrania wiejskiego, nie ma dla tego alternatywy. W jakim czasie mają być zbierane podpisy (czy można je zbierać przed zebraniem?) i kiedy ma być składany wniosek ( np. do Sołtysa przed zebraniem) – to już prawne analizy. W powyższym tekście prawnym jest tylko, że wniosek „uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Kiedy ma powstać ta inicjatywa to już poza treścią prawnych regulacji ustawy. Rada Sołecka to 5 Mieszkańców i Sołtys jako jej Przewodniczący. Wniosek Rady Sołeckiej powinien być podejmowany poprzez głosowanie (zwykła większość głosów), podpisany może być przez Sołtysa. Wówczas decyzja Rady powinna być udokumentowana w formie pisemnej. W sprawie „łączenia zadań” w jednym wniosku nie ma Pan racji. Takie wnioski mogą być składane i nie negowałem ich. Dowód to wniosek (wskazanie) zebrania wiejskiego Sołectwa Płoskie z 2016 roku. Jeśli dobrze pamiętam to brał Pan udział w głosowaniu takiego wniosku i był nim zainteresowany. Oto treść wniosku Sołectwa Płoskie z 2016 roku „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110393L w m. Płoskie – 40 000 zł; Wykonanie monitoringu „altanki” przy Szkole, oraz jej wyposażenie – 4 817,61 zł – otrzymał 66 głosy”

Pozdrawiam.
Ryszard Gliwiński
16.09.2017 r.