Zapraszamy do udziału w Wielkim Konkursie „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2019”

345

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Zamość, w szczególności dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Wielkim Konkursie „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2019”. Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie zarówno dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy, jak i te spoza jej terenu, a jednocześnie uczęszczające do placówek zlokalizowanych na terenie gminy.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 projekt pocztówki/kartki w odpowiedniej kategorii, projekt może być wykonany dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4.

Ważne, aby praca była zainspirowana krajobrazem, architekturą, bądź kulturą mieszkańców Gminy Zamość, przedstawiała miejsce lub element związany z Gminą Zamość ukazany w tematyce wielkanocnej.

Oznacza to, że zachęcamy twórców do wykonywania nie tylko pięknych kart, ale takich, które będą promować Gminę Zamość – oddawać jej piękno i unikatowość.

Prace należy składać do 21 marca 2019 r. (czwartek). Zgłoszenia przyjmują dwa punkty:
– Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem 154, 22-400 Zamość, od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-16.00.
– biuro administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w budynku Urzędu Gminy, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30, pokój nr 26.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

GOK

Regulamin Zgłoszenie (osoby nieletniej) Zgłoszenie (osoby pełnoletniej) Zgłoszenie (rodziny) Zgłoszenie (dla organizacji)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem (adres: Wysokie 154, 22-400 Zamość), (dalej: „GOK Gminy Zamość” lub „My”).
 2. GOK Gminy Zamość wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres: iod.gok@nullgminazamosc.pl, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na w/w adres GOK Gminy Zamość.
 3. Przekazywane nam dane osobowe przetwarzane będą:
 • na podstawie Pani/Pana zgody oraz wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych GOK Gminy Zamość, tj. organizacji imprez okolicznościowych np. koncertów, spektakli, wystaw, konkursów, festiwali, warsztatów, szkoleń i umożliwienia Państwu udziału w tego typu imprezie;

co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOK Gminy Zamość, a wynikających m.in. z przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • a także w innych celach, zgodnych ze wskazanymi powyżej celami pierwotnymi, takich jak np.:
 1. w celu kontaktowania się z osobami korzystającymi z oferty GOK Gminy Zamość;
 2. w celach archiwalnych w interesie publicznym oraz na potrzeby dowodowe;

co jest zgodne z zasadą ograniczenia celu przetwarzania wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym GOK Gminy Zamość zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), np.:
 • bank prowadzący rachunek GOK Gminy Zamość;
 • firma świadcząca usługi serwisu oprogramowania komputerowego;
 • firma świadcząca usługi hostingu;
 • zewnętrzny informatyk;
 • firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • dostawca usług i systemów informatycznych;
 • podmioty telekomunikacyjne;
 • firma ubezpieczeniowa;
 • Urząd Gminy Zamość;
 • organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 2. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przede wszystkim więc, dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim będzie obowiązywała Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane nadal m.in.:
 • przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
 • przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • przez okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 • przenoszenia danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak dalsze korzystanie z oferty usług GOK Gminy Zamość. Jednocześnie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 3. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty usług GOK Gminy Zamość. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana lub/oraz Pani/Pana dziecka/dzieci w organizowanym konkursie.
 4. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.