Wodociąg w Żdanówku z unijnym dofinansowaniem

423

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II.
Wniosek złożony przez Gminę Zamość w procedurze konkursowej o dofinansowanie zadania spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i został wybrany do dofinansowania.
W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć wodociągowa o długości 2,65 km wraz z ujęciem wody. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 3 078 758,75 zł, w tym koszty kwalifikowane 2 028 188,10 zł. Wartość dofinansowania w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014 – 2020 to, wynosi 1 723 959,87 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania.
Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają rozpocząć się w październiku 2018 roku. Wodociąg ma być gotowy do końca grudnia przyszłego roku.