Sprawie powstania wytwórni mas bitumicznych w Sitańcu

917

Szanowny Panie Wójcie,
Chciałabym się dowiedzieć czy toczą się jeszcze jakieś postępowania w sprawie powstania wytwórni mas bitumicznych w Sitańcu. Prace na działce ustały, uspokajał Pan mieszkańców, że nie mają się czym martwić i że inwestycja nie powstanie. Czy temat jest już całkiem zamknięty czy jeszcze nie?
Z poważaniem
16.10.2017r.

Witam i dziękuję za e-mail.
W sferze administracyjnej temat wciąż funkcjonuje. Tłumaczyłem to w trakcie spotkania publicznego, jakie miało miejsce w Wysokiem, i przed kamerami podczas obrad sesji Rady Gminy. Użytkownik wieczysty nieruchomości w dniu 15.02.2017 r. złożył do Wójta Gminy wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych WMB 120. Tryb rozpatrywania takiego wniosku określa prawo, które przyjęli Politycy w Parlamencie. Dopóki wnioskodawca nie wycofa wniosku musi on być procedowany. Nie ma możliwości prawnej prowadzenia postępowania inaczej niż określa to ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.), oraz Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). W dniu 04.04.2017 r. podpisałem postanowienie, w którym stwierdziłem obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaliłem zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie art. 66 wspomnianej powyżej ustawy. Na postanowienie powyższe Wnioskodawca złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu (SKO). Postanowieniem z dnia 15.05.2017 r. SKO uchyliło wspomniane powyżej moje postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na to postanowienie przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Było na to aż 30 dni. Żadna ze stron nie wniosła skargi, także będący stronami Mieszkańcy Wysokiego i sąsiednich Sołectw. O sprawie wiedziały Osoby, które były nią mocno zainteresowane wiosną tego roku. Osobiście byłem przekonany, że wpłynie co najmniej jedna skarga. Postanowienie SKO uprawomocniło się i w dniu 21.08.2017 r. zwrócono mi akta sprawy w celu prowadzenia dalszego postępowania. Zdecydowałem się na zlecenie opracowania koreferatu do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni mas bitumicznych WMB 120 na działkach ewidencyjnych 1590/146 i 1590/148 w miejscowości Sitaniec, gmina Zamość”. Właściwą umowę podpisałem 13.09.2017 r. W dniu 09.10.2017 r. podpisałem i opublikowałem OBWIESZCZENIE – zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się z dokumentem ,,Koreferat do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.:Budowa wytwórni mas bitumicznych WMB 120 na działkach ewidencyjnych 1590/146 i 1590/148 w miejscowości Sitaniec, gmina Zamość”. Strony mogą zapoznać się z opracowaniem w Urzędzie Gminy Zamość, termin składania uwag i wniosków upływa 27 października 2017 r. Prowadzone obecnie postępowanie prowadzi do wydania kolejnego postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Ponieważ prowadzę postępowanie administracyjne nic więcej dzisiaj nie mogę napisać. Przypomnę tylko, że nie prowadzę postępowania w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych. Do Urzędu Gminy w Zamościu nikt nie złożył wniosku o wszczęcie takiego postępowania. Tylko w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (jeśli wpłynie w przyszłości taki wniosek) Wójt będzie mógł podejmować decyzję (pozytywną lub negatywną) o lokalizacji tego typu lub innej inwestycji. W przypadku przedsięwzięcia – wytwórni mas bitumicznych, do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest dołączenie prawomocnej decyzję Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Takiej decyzji dotychczas nie wydałem.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
18.10.2017 r.