Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych…

655

Dzień dobry pisałem do Pana na bezpośredni adres e-mail i nie wiem czy wiadomość dotarła więc korzystam z takiej możliwości kontaktu z Panem:
Panie Wójcie w zeszłym roku pismem SAO.524.11.2016 ogłosił Pan otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku, czy w tym roku będzie także takie ogłoszenie? Bardzo proszę o przesłanie informacji o trybie zgłaszania i formalnościach związanych z przystąpieniem do konkursu.
07.11.2017

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Projekt budżetu Gminy na 2018 roku przedłożę Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Gminy w dniu 15 listopada. Będzie on zawierał także programy obejmujące zadania własne Gminy, które w drodze konkursowej zaproponowane zostaną do realizacji Stowarzyszeniom. Jednym z nich będzie program (jeden zbiorczy) obejmujący realizację w 2018 roku około 100 przedsięwzięć (wydarzeń) publicznych o charakterze lokalnym (sołeckim), w tym około 40 różnego rodzaju warsztatów organizowanych w świetlicach wiejskich. Pierwsze z nich realizowane mają być już na początku stycznia. Potrzebę realizacji tych wydarzeń zgłosili Sołtysi 29 Sołectw Gminy Zamość (wszystkich jest 35) w procedurze składania wniosków do projektu budżetu 2018r. Program zakłada, że środki publiczne budżetu Gminy będą tylko jego częścią. W realizacji przedsięwzięć konieczny będzie wkład własny Stowarzyszenia w postaci nieodpłatnej pracy społecznej jego Członków. Stowarzyszenie będzie także zobowiązane do wskazania Osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w świetlicach wiejskich. Planowany czas ogłoszenia konkursu – na przełomie listopada i grudnia 2017r.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
12.11.2017 r.