Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska.

234

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXIII/298/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska położonych w Gminie Zamość, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska obejmującego zapisy dotyczące terenów rolniczych oznaczonych symbolami: R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, część R-27 w granicach terenów oznaczonych symbolami: MN-35 i MN, U-27, część R-36 w granicach terenów oznaczonych symbolami: MN-49, MN-50 i MN, U-37, R-38, R-39, R-40 w miejscowościach Kalinowice i Wólka Panieńska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca do 11 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość w godz. od 9:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość (sala konferencyjna) w godz. 9:00-10:00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@nullzamosc.org.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński