Ogłoszenie w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jatutów

211

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jatutów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j: Dz. U. Z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zamość Uchwały Nr L/485/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jatutów położonej w Gminie Zamość.

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisów dotyczących zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej zmiany planu.

Wnioski i uwagi do ww. planu oraz do prognozy mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zamość, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92,
• ustnie do protokołu,
• jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.” na adres: gmina@nullzamosc.org.pl w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński