Nieodpłatna pomoc prawna

2946

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Zamojskiego:

Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4

Godziny przyjęć (pokój 124):
Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 8:OO-16:00
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

tel. 84 5300921

Godziny przyjęć (pokój 118):
Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 8:00-16:00
środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

tel. 84 5300933

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. mm”) i wobec której w okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
  • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
  • która nie ukończyła 26 lat, lub
  • która ukończyła 65 lat, lub
  • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w  sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. 4