Konsultacje społeczne

346

WYG International Sp. z o.o. jako Wykonawca dokumentacji studialnej dla projektu
„Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada”
zaprasza mieszkańców gminy miejskiej Zamość, gminy wiejskiej Nielisz, gminy wiejskiej Zamość, gminy wiejskiej Rejowiec Fabryczny, gminy miejskiej Rejowiec Fabryczny, gminy miejskiej Rejowiec, gminy wiejskiej Łopiennik Górny, gminy wiejskiej Krasnystaw, gminy miejskiej Krasnystaw oraz gminy wiejskiej Izbica na konsultacje społeczne poświęcone
ww. inwestycji.

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców związanych z planowaną inwestycją, zarówno na obszarze gminy miejskiej Zamość, gminy wiejskiej Nielisz, gminy wiejskiej Zamość, gminy wiejskiej Rejowiec Fabryczny, gminy miejskiej Rejowiec Fabryczny, gminy miejskiej Rejowiec, gminy wiejskiej Łopiennik Górny, gminy wiejskiej Krasnystaw, gminy miejskiej Krasnystaw oraz gminy wiejskiej Izbica jak i całym odcinku linii kolejowej. W szczególności zaś rozpoznanie potrzeb w zakresie infrastruktury tj. stacji, przystanków, przejazdów kolejowych itp. oraz zidentyfikowanie potencjalnych obaw związanych z planowanymi pracami.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców ww. gmin, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek publicznych oraz lokalnych przedsiębiorców.
3. Konsultacje odbędą się dnia 19 marca 2018 r. o godzinie 16 w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 10 w Krasnystawie oraz 20 marca 2018 r. o godzinie 16 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamościa ul. Rynek Wielki 13 w Zamościu.

II. TRYB, ZASADY I FORMA KONSULTACJI
1. Konsultacje będą miały formę spotkania otwartego, podczas którego uczestnicy zgłaszać będą mogli swoje postulaty.
2. W trakcie spotkania rozdane zostaną krótkie ankiety dotyczące planowanych prac. Wypełnione ankiety zostaną zebrane pod koniec spotkania.