Zgłoszenie do konkursu „Żniwa, plony i zbiory”


  Imię i nazwisko: (NIEWYMAGANE)

  Twój e-mail:

  Telefon: (NIEWYMAGANE)

  Załącz zdjęcie:

  Oświadczenia i zgody:

   


   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników Foto-Konkursu „Żniwa, plony i zbiory” – Gmina Zamość 2021

  Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość (dalej: „GOKGZ” lub „My”).
  2. GOKGZ wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomoc przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach, nt. ochrony danych osobowych, można kontaktować się z tym inspektorem poprzez pocztę e-mail, pisząc na adres iod.gok@gminazamosc.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na w/w adres
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
   • na podstawie Pani/Pana zgody i wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych GOKGZ, w tym Foto-Konkursu „Żniwa, plony i zbiory” – Gmina Zamość 2021, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOKGZ, wynikających m.in. z przepisów o obowiązku archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   • a także w innych celach, zgodnych ze wskazanymi powyżej celami pierwotnymi, takich jak np.:

  w celach archiwalnych w interesie publicznym oraz na potrzeby dowodowe, co jest zgodne z zasadą ograniczenia celu przetwarzania wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.

  1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, odbiorcami tych danych mogą być podmioty, którym GOKGZ zleca czynności, wymagające przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), np. bank prowadzący rachunek GOKGZ; firma świadcząca usługi serwisu oprogramowania komputerowego lub/i usługi hostingu; zewnętrzny informatyk; firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania; dostawca usług i systemów informatycznych; podmioty telekomunikacyjne; firma ubezpieczeniowa; Urząd Gminy Zamość; inne organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
  3. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przede wszystkim więc, dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim będzie obowiązywała Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane nadal m.in.:
   • przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
   • przez okresy archiwizacji dokumentów i danych, wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   • przez okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
   • żądania sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne;
   • żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana przepisami prawa (tj. w art. 17 RODO);
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
   • przenoszenia danych;
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody uniemożliwi dalsze korzystanie z oferty GOKGZ; jednocześnie, cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  1. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty usług GOKGZ. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana odebrania ewentualnej nagrody w Foto-Konkursie „Żniwa, plony i zbiory” – Gmina Zamość 2021.
  2. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.