ZGŁOSZENIE PRACY DO KONKURSU – DZIEŁO AUTORA PEŁNOLETNIEGO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem, tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (adres: Wysokie 154, 22-400 Zamość), (dalej w skrócie: „GOKGZ” lub „My”).
 2. GOKGZ wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomoc przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach dot. ochrony danych osobowych można kontaktować się z tym inspektorem drogą e-mail pisząc na adres iod.gok@gminazamosc.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na w/w adres GOKGZ.
 3. Przekazywane do GOKGZ dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie Pani/Pana zgody oraz wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych GOKGZ, tj. organizacji imprez okolicznościowych, np. koncertów, spektakli, wystaw, konkursów, festiwali, warsztatów, szkoleń, i umożliwienia Państwu udziału w tego typu imprezach, co ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych GOKGZ, wynikających m.in. z przepisów dot. obowiązku archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. a także w innych celach, zgodnych ze wskazanymi powyżej celami pierwotnymi, takich jak np.:
   a) w celu kontaktowania się z osobami korzystającymi z oferty GOKGZ;
   b) w celach archiwalnych w interesie publicznym oraz na potrzeby dowodowe;
   co jest zgodne z zasadą ograniczenia celu przetwarzania wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym GOKGZ zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), np.:
  1. bank prowadzący rachunek GOKGZ;
  2. firma świadcząca usługi serwisu oprogramowania komputerowego lub usługi hostingu;
  3. zewnętrzny informatyk;
  4. firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  5. dostawca usług i systemów informatycznych;
  6. podmioty telekomunikacyjne;
  7. firma ubezpieczeniowa;
  8. Urząd Gminy Zamość;
  9. organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przede wszystkim więc, dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim będzie obowiązywała Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane nadal m.in.:
  1. przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
  2. przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. przez okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
  2. żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osob., w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osob. ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
   5) przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednak cofnięcie zgody uniemożliwi dalsze korzystanie z oferty usług GOKGZ. Jednocześnie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 10. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty usług GOKGZ. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana lub/oraz Pani/Pana dziecka/dzieci w organizowanym wydarzeniu.
 11. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie i automatycznie podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

Karta zgłoszeniowa – autor pełnoletni

  Zgłaszam do Wielkiego Konkursu „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość” (dalej w skrócie: Konkurs KBNGZ”) pracę plastyczną w kategorii nr III: OPEN – osoby powyżej 16. roku życia:

  Imię i nazwisko autora pełnoletniego:

  Adres domowy:

  Telefon kontaktowy:

  Załącz zdjęcie pracy:

   

  Oświadczenia i zgody:

  (Proszę zaznaczyć odpowiednie zgody poprzez kliknięcia w kwadracik)
   
  ZGODA NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH

  ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU (niewymagane)

  ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

  ZGODA NA WYKORZYSTANIE MOJEJ PRACY PLASTYCZNEJ