Środki ochrony roślin i ochrona pszczół

721

W związku z otrzymanym Komunikatem Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Zamościu w sprawie stosowania środków ochrony roślin oraz ochrony pszczół, podajemy w skrócie najważniejsze informacje na ten temat.

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) nakłada obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin (zwanych dalej śor) dopuszczonych do obrotu zgodnie z zaleceniami zamieszonymi na etykiecie śor. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu zabiegów w sąsiedztwie zabudowań i ogrodów.

Zabiegi należy wykonywać tak aby nie doszło do zniesienia cieczy użytkowej na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu przy prędkości wiatru nie przekraczającej 4 m/s w odległości:

  • co najmniej 20 m od pasiek
  • jeden metr od zbiorników wodnych i cieków wodnych podczas zabiegów w uprawach rolniczych
  • trzy metry od zbiorników wodnych i cieków wodnych podczas zabiegów w uprawach sadowniczych
  • trzy metry od krawędzi drogi zarówno podczas zabiegów w uprawach rolniczych jak i sadowniczych

Zabiegi powinny być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie przez osoby przeszkolone posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Ochrona pszczół !

Prawidłowe wykonywanie zabiegów śor w okresie kwitnienia roślin, krzewów i drzew jest podstawowym warunkiem uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół.
W związku z tym należy oprócz wyżej wymienionych reguł przestrzegać następujących zasad:

  • ograniczać ilość wykonywanych zabiegów szczególnie przy użyciu insektycydów (środków owadobójczych na plantacjach bezpośrednio przed kwitnieniem i w okresie kwitnienia.
  • stosować środki bezpieczne dla pszczół – o krótkim okresie prewencji lub mające napis na etykiecie: “OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ – NIE DOTYCZY”
  • nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty podczas oblotów owadów zapylających
  • przestrzegać okresów prewencji i karencji: dla pszczół, ludzi i zwierząt.

Zabieg środkami ochrony roślin przeprowadzony nieprawidłowo doprowadza do zatrucia pszczół. W takim przypadku sprawca podlega karze grzywny.

Zobacz pełną treść komunikatu