Gminne i rządowe pieniądze na przebudowę drogi gminnej nr 110440L w m. Mokre

916

Wojewoda Lubelski zdecydował, które z Gmin otrzymają w 2018 roku wsparcie finansowe z budżetu Państwa na budowę nawierzchni dróg gminnych. W ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” było do podziału 82 969 408 zł, z tego 41 484 704 zł na drogi powiatowe oraz 41 484 704 zł na drogi gminne. W zakończonym 15 września 2017 roku naborze konkursowym Gminy województwa lubelskiego złożyły 101 wnioski na łączną kwotę 79 153 787,33 zł dofinansowania. Podlegały one ocenie Komisji powołanej przez Wojewodę i w wyniku jej pracy w dniu 13 listopada 2017 r. ogłoszona została wstępna lista rankingowa wniosków. Gmina Zamość złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110440L w miejscowości Mokre” – przedłużenie ul. Łanowej w Zamościu. W wyniku oceny Komisji nasz wniosek znalazł się na 21 miejscu listy rankingowej. Później był czas na protesty i odwołania. W dniu 28 grudnia 2017 r. Lubelski Urząd Wojewódzki ogłosił ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Środków budżetu Państwa przeznaczonych dla województwa lubelskiego wystarczyło dla 41 wniosków złożonych przez gminy (według danych ze strony BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie). Nasz pozostał na 21 miejscu listy. W dniu 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Zamość podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie przebudowy drogi w m. Mokre.
W ramach zadania przewidziano przebudowę nawierzchni drogi o długości 716 m, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 3248L, budowę chodnika o łącznej długości 829 m, utwardzenie pobocza, budowę i przebudowę zjazdów, budowę peronów autobusowych, budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz profilowanie istniejących rowów, przebudowę przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z oznakowaniem aktywnym przejścia dla pieszych.
Koszty realizacji projektu to 1 340 000 zł, w tym dofinansowanie z rządowego Programu 642 817,16 zł (50% całości kosztów kwalifikowanych). Pozostałe 697 182,84 zł to środki własne Gminy.
W dniu 6 marca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłonionym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość. Przewidziany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2018 r.