Sołectwa gminy

Jednostka pomocniczą gminy jest sołectwo. Jako sołectwo rozumiany jest obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku w Polsce było 40459 sołectw.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, wykonawczym zaś – sołtys. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.
Sołtys oraz rada sołecka są wyłaniani przez stałych mieszkańcy danego sołectwa w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania na zebraniu wiejskim. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 4 lata.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), wykonawczym sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.
Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.

W Gminie Zamość jest 35 sołectw:

 • Białobrzegi
  Sołtys: Dariusz Tłuczkiewicz
  Skład Rady Sołeckiej: Wojciech Kozaczyński, Piotr Boba, Piotr Hereta, Jan Szumiło, Janina Stadnik
 • Białowola
  Sołtys: Tomasz Bosiak
  Skład Rady Sołeckiej: Piotr Lupa, Tadeusz Tarajko, Wioleta Fusiarz, Marek Lupa, Krzysztof Muszyński
 • Borowina Sitaniecka
  Sołtys: Michał Budzyński
  Skład Rady Sołeckiej: Henryk Okalski, Dariusz Petryk, Alicja Pogorzelska, Zbigniew Juszczak, Jan Kostrubiec
 • Bortatycze
  Sołtys: Elżbieta Siemko
  Skład Rady Sołeckiej: Sylwester Smoła, Józef Zarzecki, Andrzej Kizan, Barbara Zgnilec, Agnieszka Ciurysek
 • Bortatycze Kolonia
  Sołtys: Aneta Karwat
  Skład Rady Sołeckiej: Kazimierz Jaworski, Andrzej Duda, Anna Skrzypa, Cezary Ziółkowski, Edyta Paszko
 • Chyża
  Sołtys: Andrzej Pokrywka
  Skład Rady Sołeckiej: Jadwiga Witkowska, Andrzej Sikora, Katarzyna Łasocha, Jerzy Kraczek, Marta Kniaź
 • Hubale
  Sołtys: Wacław Ćwik
  Skład Rady Sołeckiej: Radosław Pitwała, Jan Muszyński, Robert Garbaty, Sylwester Psiuk, Jolanta Mielniczek
 • Jatutów
  Sołtys: Jerzy Szast
  Skład Rady Sołeckiej: Michał Adamczuk, Barbara Grad, Ryszard Sachajko, Łukasz Kudyk, Grażyna Zyza
 • Kalinowice
  Sołtys: Mirosław Kołtun
  Skład Rady Sołeckiej: Jan Pupiec, Andrzej Mazurek, Czesław Serafin, Krystyna Dragan, Jan Nadra
 • Lipsko
  Sołtys: Anna Tabała – Radlińska
  Skład Rady Sołeckiej: Ewa Galardziak, Piotr Kuźma, Alina Gancarz, Stanisław Furmaniak, Bożena Łukaszyk
 • Lipsko-Kosobudy
  Sołtys: Marek Paszko
  Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Góra, Marek Bajnerowicz, Anna Piotrowska, Anna Ząbczyk, Wiesław Lisiewicz
 • Lipsko-Polesie
  Sołtys: Stanisław Czochra
  Skład Rady Sołeckiej: Marianna Szarafin, Anna Smyk, Sławomir Krygowski, Anna Rudy, Romana Siarkiewicz
 • Łapiguz
  Sołtys: Dariusz Rabiega
  Skład Rady Sołeckiej: Janusz Sereda, Henryk Kozłowski, Paweł Bogaczyński, Grzegorz Gontarz, Sławomir Pomian
 • Mokre
  Sołtys: Anna Siemko
  Skład Rady Sołeckiej: Stanisława Ulanowska, Mirosław Soboń, Henryk Kucharski, Jan Bekier, Eugeniusz Koźmian
 • Płoskie
  Sołtys: Tadeusz Kostrubiec
  Skład Rady Sołeckiej: Jadwiga Rzemieniuk, Marek Kołodziej, Beata Momot, Krzysztof Łuczka, Artur Szopa
 • Pniówek
  Sołtys: Henryk Solski
  Skład Rady Sołeckiej: Konrad Kitka, Marek Jargieło, Henryk Zielonka, Andrzej Klimko, Joanna Bojar
 • Siedliska
  Sołtys: Beata Oleniak
  Skład Rady Sołeckiej: Stanisława Szymanek, Krzysztof Chrześcijan, Dorota Czop, Robert Wróbel, Adam Blonka
 • Sitaniec
  Sołtys: Joanna Bekier
  Skład Rady Sołeckiej: Czesław Welcz, Zygmunt Ostapiński, Alicja Ciupa, Mariusz Hrabowski, Ewa Mizgała
 • Sitaniec-Kolonia
  Sołtys: Zbigniew Pędzierski
  Skład Rady Sołeckiej: Monika Szeląg, Ryszard Gryn, Aleksander Milczuk, Irena Lonżyńska, Tomasz Herc
 • Sitaniec-Wolica
  Sołtys: Henryk Łukaszczuk
  Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Dawid, Jacek Adamczuk, Dariusz Adamczuk, Jacek Jachimczyk, Anna Greszta
 • Skaraszów
  Sołtys: Halina Sokolińska
  Skład Rady Sołeckiej: Jakub Korona, Bogdan Musur, Monika Kawala, Krzysztof Czerwieniec, Ewa Sołoducha
 • Skokówka
  Sołtys: Andrzej Kiciński
  Skład Rady Sołeckiej: Lucjan Maniuk, Grażyna Grabska, Zbigniew Misiorek, Lech Nowosad, Daniel Gałan
 • Szopinek
  Sołtys: Piotr Najda
  Skład Rady Sołeckiej: Piotr Proć, Agata Piwko, Robert Kucharski, Jacek Droździel, Aleksandra Tokarz
 • Wieprzec
  Sołtys: Agnieszka Pasieczna
  Skład Rady Sołeckiej: Bożena Pasieczna, Urszula Dudzińska, Piotr Kukiełka, Robert Kamiński, Arleta Muszyńska
 • Wierzchowiny
  Sołtys: Jerzy Kondrakiewicz
  Skład Rady Sołeckiej: Wiesław Kawala, Wiesław Dziędziurko, Monika Gruszka, Andrzej Syc, Irena Tałanda
 • Wólka Panieńska
  Sołtys: Wojciech Suchowicz
  Skład Rady Sołeckiej: Zygmunt Namroży, Tadeusz Oszust, Andrzej Serafin, Piotr Latawiec, Lesław Całka
 • Wólka Wieprzecka
  Sołtys: Piotr Koczułap
  Skład Rady Sołeckiej: Jolanta Lis, Jerzy Kwaśniewski, Lucyna Lalik, Urszula Kyc, Andrzej Romaszko
 • Wychody
  Sołtys: Anna Majda
  Skład Rady Sołeckiej: Halina Sowa, Krzysztof Kyc, Mariusz Czop, Agnieszka Wołoch, Grażyna Łyś
 • Wysokie
  Sołtys: Wiesław Kwoka
  Skład Rady Sołeckiej: Karol Szpuga, Wojciech Adamczyk, Agnieszka Kwoka, Renata Czuba, Leonard Szałacha
 • Zalesie
  Sołtys: Grzegorz Pupiec
  Skład Rady Sołeckiej: Stella Pupiec, Teresa Greszta, Władysław Łapa, Zbigniew Zastąpiło, Zbigniew Bosiak
 • Zarzecze
  Sołtys: Mirosław Zams
  Skład Rady Sołeckiej: Mariusz Molas, Czesława Machałek, Piotr Zams, Małgorzata Machałek, Jerzy Zams
 • Zawada
  Sołtys: Sylwester Dobromilski
  Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Hałasa, Jerzy Warchoł, Alfred Kamiński, Jan Zakrzewski, Tomasz Szewc
 • Zwódne
  Sołtys: Henryka Jędrzejewska
  Skład Rady Sołeckiej: Franciszek Bondyra, Jerzy Bondyra, Alina Bondyra, Urszula Łyś, Ryszard Maślany
 • Żdanów
  Sołtys: Robert Wróbel
  Skład Rady Sołeckiej: Mariusz Kopeć, Wojciech Bondyra, Kazimierz Skiba, Jolanta Bajan, Piotr Sopelak
 • Żdanówek
  Sołtys: Beata Stręciwilk
  Skład Rady Sołeckiej: Jan Sarzyński, Witold Bondyra, Henryk Sowa, Adam Krukowski, Piotr Piwko
Zobacz statut sołectwa

Często mylone są pojęcia miejscowości i sołectwa. Niekiedy istnieje miejscowość, a nie istnieje sołectwo, bądź odwrotnie. Jako miejscowość rozumiana jest jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie – odmiennym określeniem ich rodzaju. Wyróżnić można: miejscowość niezamieszkana – miejscowość, w której nie przebywa stale lub nie jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba; miejscowość zamieszkana – miejscowość, w której stale przebywa lub jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba. Rodzaje miejscowości: miasto, osiedle, wieś, osada, kolonia, przysiółek, a także ich części.

Opracowano na podstawie: Komentarz do art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591). W: Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki, Andrzej Szewc: Samorząd gminny. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, 2005. ISBN 83-7416-225-2. Organizacja państwa. W: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2009-07-23, s. 81. ISSN 1640-3630, (Art. 36) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).