Dokumenty strategiczne

Poniżej przedstawiamy kluczowe dla funkcjonowania Gminy Zamość dokumenty. Jeżeli dokumentu którego szukasz nie ma na liście – zapraszamy na stronę naszego Biuletynu Informacji Publicznej. Tam zamieszczamy wszystkie bieżące akty prawne i sprawozdania.

Statut Gminy Zamość Stra­te­gia Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Spo­łecz­nych Informator o powszechnej samoobronie ludności