Gminne Biegi Przełajowe z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja pod patronatem Wójta Gminy Zamość

7

REGULAMIN
Gminnych Biegów Przełajowych z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja pod patronatem Wójta Gminy Zamość

1. Organizator: Gmina Zamość
Współpraca: Centrum Usług Wspólnych i Gminne Koło Szkolnego Związku Sportowego Gminy Zamość oraz Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Zamość.

2. Cel zawodów:
– uhonorowanie 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– propagowanie biegania, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jako najbardziej dostępnej aktywnej formy spędzania czasu wolnego
– umożliwienie współzawodnictwa sportowego w duchu fair play dla dzieci i młodzieży gminnej, a także szkół z terenu Gminy Zamość.

3. Termin i miejsce: 29.04.2022 r. (piątek) – trasy biegowe przy świetlicy wiejskiej sołectwa Skaraszów. Otwarcie o godzinie 9.30.
Przewidywane zakończenie ok. godz. 11.30.

Zawody zostaną zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, dotyczącym ograniczeń epidemicznych i zgodnie z wytycznymi SZS w sprawie organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Program zawodów:
1. Dziewczęta klasa I – 200 m
2. Chłopcy klasa I – 200 m
3. Dziewczęta klasa II – 300 m
4. Chłopcy klasa II – 300 m
5. Dziewczęta klasa III – 300 m
6. Chłopcy klasa III – 300 m
7. Dziewczęta klasa IV – 600 m
8. Chłopcy klasa IV – 600 m
9. Dziewczęta klasa V – 600 m
10. Chłopcy klasa V – 600 m
11. Dziewczęta klasa VI – 600 m
12. Chłopcy klasa VI – 800 m
13. Dziewczęta klasa VII – 800 m
14. Chłopcy klasa VII – 800 m
15. Dziewczęta klasa VIII – 800 m
16. Chłopcy klasa VIII – 800 m

4. Warunki uczestnictwa: prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych z terenu Gminy Zamość po wcześniejszym zgłoszeniu. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość zawodników.

UWAGA! W celach organizacji danego wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, każdy uczestnik musi przedstawić pisemne zgody rodziców (załącznik nr 1 do regulaminu).

Startujący zawodnik musi posiadać kartę startową wypisaną pismem drukowanym wg wzoru:
Nazwisko i imię ………………………………………
Miejscowość / Klub ………………… /……………….
Klasa ………………

5. Zgłoszenie z podaniem ilości uczestników należy przesłać na e-mail: k.czerwieniec@gminazamosc.pl do dnia 22 kwietnia 2022 r.

6. Klasyfikacja i nagrody: w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują: medale za zajęcie miejsc I-III, dyplomy za zajęcie miejsc I-VI.

7. Informacje końcowe: sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt jednostek delegujących.
Organizator nie zapewnia transportu. Zawody zostaną rozegrane wg przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Szkolnego Związku Sportowego. W przypadku małej ilości zawodników z danego rocznika, organizator zastrzega sobie prawo łączenia biegów, kategorii oraz przyśpieszenia programu zawodów.
Za opiekę nad zawodnikami w czasie pobytu na zawodach odpowiadają rodzice lub opiekunowie wyznaczeni przez szkoły, a w czasie biegu sędziowie wyznaczeni przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.

Organizator

Pobierz zgody